Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tentti on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet (ja sen myötä saaneet opinto-oikeuden) tälle kurssille.

Aikataulu

Tentti on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet (ja sen myötä saaneet opinto-oikeuden) tälle kurssille.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 13.3.2020
12:00 - 16:00

Kuvaus

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintojakson 5 op:n laajuisena.

Luento-osuuden tavoitteet:

 • ymmärtää maaperän, vesistöjen, eliöstön ja ilmakehän välisten yhteyksien perusteet sekä biologiset vuorovaikutukset
 • osaa kertoa pääpiirteissään hiilen, typen ja fosforin globaalit varastot ja vuot ja tekijät, jotka ylläpitävät kiertoja
  myrkyllisten aineiden muutokset
 • osaa kuvailla, miten ihmisen toiminta on muuttanut em. kiertoja ja vuorovaikutuksia
 • osaa kuvailla, miten em. muutokset vaikuttavat ilmastoon ja eliöstöön

Oppimistehtävän tavoitteet:

 • Opiskelija oppii käsittelemään ja työstämään tieteellistä tietoa ja osaa tehdä lähdekirjallisuuteen pohjaavan esseen annetusta kurssien teemaan liittyvästä aiheesta

Opiskelija hallitsee seuraavien asioiden pääpiirteet ympäristöongelmien ymmärtämistä ja määrittämistä varten:

 • Miten ympäristö rakentuu
 • Aineiden varastot ja vuot: hiili, typpi, fosfori: missä paikassa, missä muodossa, miten käytettävissä?
 • Miten aineet kiertävät, mikä säätelee?
 • Uusiutumattomat ja uusiutuvat luonnonvarat
 • Ilmastohistoria ja ilmaston säätely
 • Mitä ovat ekosysteemit?
 • Mitä on biodiversiteetti?

Opiskelija tietää, minkälaiset päävaikutukset ihmisellä on ollut maisemaan, eliöihin ja ekologiaan, aineiden kiertoihin, ilmakehään ja kemialliseen ympäristöömme, maankäyttöön, kulutukseen ja teolliseen tuotantoon:

 • Maatalous: vaikutukset mm. N kiertoon, biodiversiteettiin (lajistomuutokset, torjunta-aineet, vieraslajit) maisemaan, rehevöitymiseen, kotieläintuotanto
 • Metsätalous: vaikutukset biodiversiteettiin, hiilen kiertoon ja varastoon, metsäkato ja metsien heikkeneminen
 • Energiankäyttö: fossiiliset polttoaineet, hiili, ilmakehän koostumus, happamoituminen, pienhiukkaset
 • Muutokset vesistöissä
 • Ympäristömyrkyt, vaikutus biodiversiteettiin ja eliöiden toimintaan
 • llmastonmuutoksen ennusteet ja muutoksien vaikutukset aineiden kiertoon ja ekosysteemeihin

Oppimistehtävässä:

 • Opiskelija oppii tiedonhakua, tiedonprosessointia, kirjoittamista ja tieteellistä viittauskäytäntöä

Aiheluennot (36 h), tentit (välitentti Moodlessa, kirjallinen luentotentti). Tieteellisen kirjoittamisen osuudessa tehtävän anto- ja ohjeistusluento (1h) ja omatoimista tiedonhakua ja esseen kirjoittamista.

Luento-osion materiaalit Moodlessa. Tieteellisen kirjoittamisen osiossa kirjallisuuden haun perusteella jokaiselle yksilöllisesti aihepiirin mukaan valittava kirjallisuus.

Arvosana 0-5:

 • 60% arvosanasta tulee aiheluennoista, 40% esseen arvosanasta.

Luennoitsijoina on useita aihepiirin eri osa-alueiden asiantuntijoita.

Yliopistonlehtori Tarmo Virtanen.

Korvaa Biologian kandiohjelmassa jakson 519091 Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin 3 op.

Korvaa Ympäristötieteiden kandiohjelmassa jakson 519091 Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin 3 op.