Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Ekotoksikologia, kesä 2020 5 Cr Verkkokurssi 11.8.2020 - 16.9.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Ekotoksikologia, kesä 2019 5 Cr Verkkokurssi 7.8.2019 - 16.9.2019 Etäopinnot Avoin yliopisto
Ekotoksikologia, kesä 2018 5 Cr Verkkokurssi 7.8.2018 - 16.9.2018 Etäopinnot Avoin yliopisto

Kohderyhmä

Opintojakso sopii biologian ja ympäristötieteiden koulutusohjelman opiskelijoille, ympäristöalan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat

  • nimetä vähintään 10 ekotoksikologisesti merkityksellistä kemikaalia
  • luokitella kemikaalit niiden ominaisuuksien mukaan
  • verrata ominaisuuksiltaan erilaisten kemikaalien haitallisuutta
  • arvioida kemikaalin biosaatavuuden merkitys ympäristön eri osissa
  • kertoa annos-vaikutussuhteen teoreettisen perustan akuutin ja kroonisen toksisuuden osalta
  • selittää ekotoksikologisen vaikutuksen syntymekanismin malliaineiden avulla
  • hahmottaa, kuinka ympäristötekijät vaikuttavat kemikaalien haitallisuuteen.

Sisältö

Ekotoksikologian historia, peruskäsitteistö, orgaaniset yhdisteet ja metallit, annos-vaikutussuhde, ekologiset vaikutukset, kemikaalien ympäristökohtalo, biosaatavuus, biomarkkerit, ekotoksikologinen testaus.

Suoritustavat

Etukäteen nauhoitetut videoluennnot + ohjausluennot (AC) + henkilökohtaiset kirjoitustehtävät + aktiivinen verkkokeskustelu + verkkotentti.

Oppimateriaali

  • Moodlen sisältämä oppimateriaali ja videoluennot.
  • Oppikirja Nikinmaa 2014. Introduction to aquatic toxiocology. Kirja on saatavana e-kirjana HY:n kirjastosta.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arvioidaan asteikolla 0-5.

Arviointimatriisi ja arvosteluperusteet ovat nähtävillä opintojakson Moodlessa. Opintojakson arvosana (0-5) koostuu verkkotentistä (35 %), ennakkotehtävästä (10 %), kurssiaktiivisuudesta (keskusteluherätteet) (5 %), kirjoitustehtävistä (25 %) sekä monivalintatenteistä (25 %).

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on osa ympäristötieteiden opintoja