Essi Huotari 2020

Touko- ja kesäkuun lähiopetus on siirretty verkkoon.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Touko- ja kesäkuun luennot on siirretty verkkoon.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 11.5.2020
17:00 - 19:30
Ke 13.5.2020
17:00 - 19:30
Ma 18.5.2020
17:00 - 19:30
Ma 25.5.2020
17:00 - 19:30
Ke 27.5.2020
17:00 - 19:30
Ma 1.6.2020
17:00 - 19:30
Ke 3.6.2020
17:00 - 19:30
Ma 8.6.2020
17:00 - 19:30
Ke 10.6.2020
17:00 - 19:30
Ma 15.6.2020
17:00 - 19:30
Ke 17.6.2020
17:00 - 19:30
Ma 3.8.2020
17:00 - 19:30
Ke 5.8.2020
17:00 - 19:30
Ma 10.8.2020
17:00 - 19:30
Ke 12.8.2020
17:00 - 19:30
Ma 17.8.2020
17:00 - 19:30
Ke 19.8.2020
17:00 - 19:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakson suorittaminen ei edellytä edeltäviä opintoja.

Opintojakson päätyttyä opiskelija

  • tunnistaa, mitä tarkoitetaan ympäristökysymysten kompleksisuudella ja miksi tieteidenväliset lähestymistavat ovat tärkeä osa ympäristöongelmien ymmärtämisen ja ratkaisemisen problematiikkaa
  • osaa kuvata ympäristöongelmien syiden, ilmenemisen, ongelmaksi määrittelemisen ja ratkaisemisen muodostaman, monia eri tieteeneloja sivuavan prosessin sekä tämän prosessin osien väliset suhteet kokonaisuutena
  • tuntee ja osaa käyttää keskeisimpiä tieteidenvälisen ympäristöajattelun ja -tutkimuksen käsitteitä
  • tuntee alustavasti keskeisimpiä lähestymistapoja ja työkaluja, joita nykytieteessä on kehitetty tieteidenvälisen työskentelyn avuksi sekä osaa hahmottaa niiden käyttöalueita ja suhteita toisiinsa
  • osaa kuvata ympäristönsuojelun kentän yleisellä systeemisellä tasolla kokonaisuutena sekä analysoida, miten kuvaus muuttuu vaihdettaessa näkökulmaa esimerkiksi tieteenalasta toiseen
  • osaa luontevasti kytkeä keskeisten perustieteiden (filosofia, fysiikka, kemia, biologia, psykologia, sosiologia, taloustiede…) näkökulmia yhteen tarkastellessaan ympäristönsuojelun kenttää kokonaisuutena; HUOM! kurssilla ei tietenkään keskitytä opettamaan näiden tieteenalojen näkökulmia vaan tärkeää on nimenomaan harjoitella erilaisten näkökulmien kytkemistä yhteen ja kokonaiskuvan muodostamista yleisellä systeemisellä tasolla

Kurssi on pedagogisista syistä koko kesän mittainen. Se alkaa 11.5. ja päättyy 19.8. Juhannuksen ja heinäkuun lopun välissä ei ole luentoja.

Kurssin alussa on johdanto, jossa kuvataan sisältö kokonaisuutena ja perustellaan kurssin tarvetta. Siinä käydään myös läpi kompleksisuutta todellisuuden ominaisuutena ja perehdytään mm. viheliäisen ongelman (wicked problem) käsitteeseen. Edelleen esitellään lyhyesti eräitä tieteidenvälisen työskentelyn tieteenfilosofiaan liittyviä perusteita.

Sen jälkeen seuraa kurssin teoreettisimmin painottunut osio. Tieteidenvälisyyden teoreettiset perusteet ja tärkeimmät käsitteet käydään perusteellisesti läpi (mm. monitieteisyys, tieteidenvälisyys, poikkitieteisyys, emergenssi ja kompleksisuuskynnys, systeeminen taso). Samoin perehdytään keskeisiin lähestymistapoihin ja työkaluihin, joita nykytiede on kehittänyt sen avuksi, että kompleksisia kysymyksiä voisi tarkastella niin, että ymmärrys niiden kompleksisuudesta säilyy koko tarkasteluprosessin ajan (mm. ”uudet kokonaistieteet” kuten systeemiajattelu, kompleksisuusajattelu ja kaaosajattelu sekä niiden tueksi dialektiikka).

Kurssin viimeinen osio on painottunut käytännöllisemmin. Siinä avataan tieteidenvälisen työskentelyn luonnetta tarkastelemalla ympäristönsuojelun kenttää – ihmisen ympäristöä muuttavaa toimintaa, ympäristömuutosten kehittymistä ja konstruoitumista yhteiskunnan määrittelemiksi ympäristöongelmiksi sekä näiden ongelmien ratkaisupyrkimyksiä – kokonaisuutena, eri tieteenalojen näkökulmista. Keskeistä on tieteenalojen tarjoamien näkökulmien yhdistely ja hierarkkinen hahmottaminen sekä tämän integroinnin ja hierarkisoinnin luonteen ja reunaehtojen analyyttinen ymmärtäminen, ei niinkään kunkin näkökulman tarkempi esittely.

Läpi kurssin käytetään runsaasti erityyppisiä ja eri tieteenaloihin liittyviä käytännön esimerkkejä.

Kurssin kirjallisuutena toimii kurssimoniste, joka kattaa varsin hyvin koko kurssialueen.
Willamo, Risto, 2013: Osat, kokonaisuus vai molemmat? Tieteidenväliset lähestymistavat ympäristökysymyksissä (TLY). Kurssin oppimateriaali. Ympäristönsuojelutieteen opetusmoniste n:o 29. 7. painos. Helsingin yliopisto. Ympäristötieteiden laitos. ISSN 1456-8284. N. 300 s. Luettavissa www-sivulla: https://moodle.helsinki.fi/pluginfile.php/1469885/mod_resource/content/1/104prujutulostettavaluku.pdf

Kurssin yhteydessä suositellaan luettavaksi myös muuta kirjallisuutta, josta ilmoitetaan luennoilla tarkemmin.

Arviointi asteikolla 0-5 pohjautuen
1) luentoihin sekä niillä annettujen tehtävien tekemiseen ja niillä käytyihin keskusteluihin osallistumiseen,
2) luentojen ennakkotehtävien tekemiseen,
3) kirjallisuusesseisiin sekä
4) oppimispäiväkirjoihin.
Kaikkien neljän kategorian painoarvo loppuarvosanan kannalta voi vaihdella opiskelijan oman valinnan mukaisesti välillä 0-50 %.

Luennot (51 h) ja kotitehtävät (84 h). Kotitehtävät sisältävät luentojen ennakkotehtäviä, luennoilla annettuja tehtäviä, kirjallisuusesseitä ja oppimispäiväkirjoja.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 11.5.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

FM Iikka Oinonen