Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Moduulin suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää ympäristöasioiden hallinnan eri osa-alueiden keskeisen sisällön ja peruskäsitteet
  • ymmärtää ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmistoiminnan vaikutuksia niihin
  • osaa arvioida kriittisesti ympäristökysymyksiin liittyvää tietoa
  • pystyy rakentamaan laaja-alainen näkemyksen ympäristöviranomaisten toiminnasta
  • hahmottaa ympäristölainsäädännön vaatimukset
  • osaa kertoa perusteet materiaalin ja tuotteiden elinkaarianalyysistä.

Opinnoissa perehdytään ympäristöasioiden hallinnan eri osa-alueisiin, pyritään kehittämään omaa osaamista ja rakentamaan laaja-alainen näkemys ympäristöalan toiminnasta, ympäristölainsäädännön vaatimuksista sekä elinkaariajattelusta. Luonnontieteellinen näkökulma linkitetään tähän kokonaisuuteen ympäristön kemikalisoitumisen ja menetelmäosaamisen välityksellä perehtymällä kemikaalien ympäristöriskinarvioinnin perustaan ja eri menetelmiin.

Opinnot muodostuvat neljästä opintojaksosta:

AYENV-346 Elinkaariajattelu 5 op
AYENV-348 Ympäristöriskien arviointi 5 op
AYENV-347 Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto 5 op
AYENV-349 Ympäristövaikutusten arviointi

Painotettu keskiarvo.

Avoin yliopisto järjestää opetuksen. Opintoihin on varattu maksuton kiintiö ympäristötieteiden koulutusohjelman opiskelijoille.