Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Johdatus filosofiaan ja sen historiaan (filk-110)

Opintojakson johdattaa tieteenfilosofian keskeisiin kysymyksenasetteluihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa tieteellisen ajattelun keskeisiä periaatteita ja kykenee pohtimaan tieteellisen tiedon luotettavuuden ehtoja. Opiskelija osaa jäsentää tieteen päämääriä ja pystyy jäsentämään tieteen asemaa yhteiskunnassa. Opiskelija hallitsee tieteellisen argumentaation, kokeellisen menetelmän, tieteellisen selittämisen sekä syy-vaikutus-päättelyn perusperiaatteet. Kurssi antaa valmiudet aineopintotason tieteenfilosofian kurssille osallistumiseen.

Examinariumtentissä valitaan joko kirjapaketti A tai B:

(A) Suomenkieliset tenttikirjat:

  • Haaparanta & Niiniluoto 2016: Johdatus Tieteelliseen Ajatteluun
  • Kiikeri & Ylikoski 2004: Tiede Tutkimuskohteena: filosofinen johdatus tieteentutkimukseen (s. 1-161)
  • Raatikainen 2004: Ihmistieteet ja Filosofia

(B) Englanninkieliset tenttikirjat:

  • Chalmers, What is This Thing Called Science, 3. painos, luvut 1-9, 14-15
  • Fay 1996, Contemporary Philosophy of Social Science.

Arviointi asteikolla 0-5.

Examinarium tentti suoritetaan 1.10.2020-30.4.2021 välisenä aikana.

Examinarium (ns. tenttiakvaario) on tila, jossa opiskelija suorittaa tentin. Tenttitilassa on tietokone tenttikysymyksiin vastaamiseen ja tallentava tenttivalvonta.

Jakson opinto-oikeuteen kuuluu 3 tenttikertaa.

Mikä examinarium? -video

Opiskelijan tenttiprosessi Examinariumissa:

1) Ilmoittaudu ensin Avoimen yliopiston järjestämälle kurssille opinto-ohjelmassa olevan Ilmoittaudu-painikkeen kautta. Huom! Myös yliopiston perustutkinto-opiskelijat. Tenttiajan ja -paikan varaaminen on mahdollista vasta ilmoittautumista seuraavana päivänä.

2) Varaa tenttiaika ja -paikka Examinariumista https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/tenttiminen-examinarium-tenttiakvaariossa

Jos sinulla on tenttiin liittyviä erityisjärjestelytarpeita, ilmoita siitä heti opintojaksolle ilmoittautumisen jälkeen. Toimita samalla erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta osoitteeseen: specialneeds@helsinki.fi.

Opintojakso on osa filosofian perusopintoja 30 op.