Kuva: Pexels

Millainen merkitys opetus- ja lukuvuosisuunnitelmalla on pedagogisessa johtamisessa? Mitä on jaettu johtajuus koulukontekstissa?

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Kuvaus

Opintojakso sopii peruskoulun ja lukion johtotehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin suuntaaville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ennakkovaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman merkityksen ja arvon pedagogisen johtamisen suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • tuntee erilaisia lähestymis- ja toteuttamistapoja jaettuun johtajuuteen koulukontekstissa
 • tuntee oppilaitoksen talouden johtamisen näkökulman
 • ymmärtää oppilaitoksen turvallisuuden sen laajassa merkityksessä
 • ymmärtää toimintakulttuurin kehittämisen merkityksen ja osaa soveltaa kehittämistyön menetelmiä osana pedagogista johtajuutta.
 • Toimintakulttuurin kehittäminen
 • Julkisen koulun arvojännitteet
 • Talousjohtaminen (tuntikehys, kokonaisbudjetti)
 • Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin johtaminen
 • Arviointi ja kehittävä työote
 • Oppilaitoksen turvallisuus
 • Koulutus yhteiskunnassa ja koulutusorganisaatio oppimisympäristönä
 • Pedagogisen johtamisen rakenteet ja käytänteet
 • Jaettu johtajuus, johtoryhmä ja muut koulun asiantuntija- ja kehittäjäryhmät

Pakollinen kirjallisuus:

 • Lindfors, E. (toim.) Kohti turvallisempaa oppilaitosta! Oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuuskasvatuksen tutkimus- ja kehittämishaasteita. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/65529/kohti_turvallisempaa_oppilaitosta_2012.pdf
 • Ahtiainen, R., Lahtero, T. & Lång, N. (2019) Johtaminen perusopetuksessa — katsaus koulujen johtamisjärjestelmiin ja rehtoreiden näkemyksiin johtajuuden jakamisesta. Teoksessa Hautamäki, I. Rämä and M-P. Vainikainen (Toimi). Perusopetus, tasa-arvo ja oppimaan oppiminen: Valtakunnallinen arviointitutkimus peruskoulun päättövaiheesta. Helsinki Studies in Education 52. Helsinki: Unigrafia, 235-254.
 • Lahtero, T.J. & Kuusilehto-Awale, L. (2015). Possibility to Engage in Pedagogical Leadership as Experienced by Finnish Newly Appointed Principals. In American Journal of Educational Research, Vol. 3, No. 3, pp. 318-329. DOI: 10.12691/education-3-3-11. http://pubs.sciepub.com/education/3/3/11/index.html

Suositeltava kirjallisuus:

 • Salminen, J. (2012). Koulun pirulliset dilemmat. Teos.

Asteikolla 0 - 5

Verkkoluennot 12 t, oppimistehtävät

pe 8.1. klo 15.30-18 (Lahtero 3 t)

la 9.1. klo 9-13 (Laasonen 4 t)

la 30.1. klo 9-14 (Martikainen 5 t)

Läsnäolovaatimus 80 %, poissaoloista ja mahdollisista korvaavista tehtävistä sovittava jakson vastuuopettaja Marja Martikaisen kanssa.

Opintokokonaisuudella on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 23.8.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tämän opintojakson opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopintoja 25 op.