Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

  • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
  • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta

Katso tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta ja maksuista sekä maksu-ja perumisehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta

Kuvaus

Opintojakso kuuluu kielten kandiohjelman kommunikaatio ja kognitio -opintokokonaisuuteen. Opintojakso on tarjolla kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Ei esitietovaatimuksia.

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa tarkastella käyttäytymistä, aivotoimintaa ja mielen prosesseja kognitiotieteen näkökulmasta informaatiota prosessoivana järjestelmänä. Opiskelija tuntee kognitiotieteen laajan ja monitieteisen peruskäsitteistön ja pystyy muodostamaan tuoreeseen tutkimustietoon perustuvan kokonaiskäsityksen käyttäytymisen hermostollisesta ja kognitiivisesta perustasta.

Opiskelija ymmärtää erilaisia teoreettisia ja metodisia lähestymistapoja kognitiotieteessä ja sen lähialoilla on käytetty ja käytetään, ja osaa eritellä niiden suhteita toisiina. Opiskelija oppii hahmottamaan behavioraalisen, neuraalisen ja kognitiivisen tarkastelutason eroja ja yhteyden toisiinsa.

Kognitiotieteen olemus ja tutkimuskohde. Keskeiset lähitieteenalat ja niiden kontribuutiot kognition tutkimukseen. Opintojakson lähestymistavassa painotetaan sitä miten mielen toimintaa ja käyttäytymistä voidaan tarkastella täsmällisesti ja luonnontieteellisestä viitekehyksestä. Vaikka pääpaino on ihmisen kognitiossa, myös muiden organismien kognitio ja tekoäly ovat mukana kurssin teemoissa.

Kurssin keskeisiä aihepiirejä ovat:

  • Symbolisysteemihypoteesi ja komputaation käsite. Hakuavaruuden, rekursiivisen ongelmanratkaisun ja heuristiikan idea psykologiassa ja tekoälyssä. Komputationaalinen hypoteesi vs. ”tietokonemetafora”.
  • Ihmisäly vs. tekoäly.
  • Havainnot ja mielikuvat representaatioina. Fenomenaalinen, kognitiivinen ja neuraalinen tarkastelutapa.
  • Kieli ja käsitteet. Produktiivisuus, systemaattisuus & kompositionaalisuus.
  • Merkityksen ja tietoisuuden filosofiset ongelmat.
  • Behaviorismi, klassinen kognitiotiede ja modernit suuntaukset.

a) Kurssin oppimateriaali: ilmoitetaan opintojakson alussa.

b) Kirjatentti: Bermúdez, J. L. (2014). Cognitive science: An introduction to the science of the mind. Cambridge University Press. 2.p.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Asteikolla 0-5.

Huom! Kurssin aloitusta siirretty viikolla eteenpäin.

Suoritustapa joko:
a) luennot 21 t + luentokuulustelu + tehtävät tai
b) kirjallisuuskuulustelu

Opettaja FT Anna-Mari Rusanen

Opetus: ke 31.1. -21.3.2018 (ei 21.2.), klo 17–19.30

Kuulustelut: ke 28.3.2018 klo 17.00–20.00, uusintatentit: ke 25.4. ja ke 23.5.2018 klo 17.00–20.00

Opetus ja tentit osoitteessa Itätuulentie 1.

Tenttiohjeet

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.