Kuvaaja: Wilma Hurskainen

Kuvaus

Opintojakso sopii kielten koulutusohjelman opiskelijoille ja swahilin opinnoista kiinnostuneille. Se on pakollinen swahilin perusopintoja opiskeleville.

Ei edellytä aiempia opintoja.

Swahili 1 (15 op) - kurssin voi suorittaa kolmessa osassa:

Swahili 1 A (5 op)
Swahili 1 B (5 op)
Swahili 1 C (5 op)

Opintojakson tavoitteena on käytännön kielitaito, jonka avulla opiskelija selviää tutuista ja arkipäiväisistä kommunikaatiotilanteista. Suorittuasi opintojakson Swahili 15 op pystyt kuvailemaan (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaisesti omaa taustaasi, lähiympäristöäsi, arkisia tapahtumia sekä välittömiä tarpeitasi. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf).

Ymmärrät swahilin kielen perusrakenteen ja osaat tunnistaa kielimateriaalista leksikaaliset yksiköt sekä niihin liittyvät taivutus- ja johdinliitteet ja ymmärtää näiden perusmerkitykset. Hallitset siis swahilin kieliopin rakenteen ja sanojen muodostamisen sekä näiden tyypillisimmät käyttötavat. Sanaston laajuus kurssin jälkeen on noin 800 sanaa.

Kurssilla käsitellään jokapäiväiseen elämään liittyviä aiheita, esimerkiksi itsensä ja perheensä esitteleminen, ostoksilla käyminen, matkustaminen, sairastaminen sekä sosiaalisen median käyttäminen.

Käsiteltäviä kieliopin osa-alueita ovat muun muassa substantiiviluokat ja konkordijärjestelmä, verbien taivutusjärjestelmä, verbien johtaminen sekä pronominit.

Aunio (2007), Mambo vipi? Swahilin alkeisoppikirja.

Muut materiaalit jaetaan kurssilla.

Asteikolla 0-5

Katso tarkemmat tiedot järjestävän oppilaitoksen sivuilta.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena. Kurssilla on 85% läsnäolovelvollisuus.

Kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt.