Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Akateemiset tekstitaidot (suomi), kesä 2020 2 Cr Verkkokurssi 25.5.2020 - 23.6.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Akateemiset tekstitaidot (suomi), kevät 2020 2 Cr Verkkokurssi 10.1.2020 - 2.3.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto
Akateemiset tekstitaidot (suomi), syksy 2019 2 Cr Kurssi 16.9.2019 - 8.10.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Akateemiset tekstitaidot (suomi), Helsingin evankelinen opisto, syksy 2019 2 Cr Kurssi 27.8.2019 - 26.9.2019 Helsinki Helsingin evankelinen opisto
Akateemiset tekstitaidot (suomi), kesä 2019 2 Cr Verkkokurssi 2.8.2019 - 30.8.2019 Etäopinnot Avoin yliopisto
Akateemiset tekstitaidot (suomi), kevät 2019 2 Cr Kurssi 14.1.2019 - 25.2.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Akateemiset tekstitaidot (suomi), Helsingin evankelinen opisto, syksy 2018 2 Cr Kurssi 23.8.2018 - 25.9.2018 Helsinki Helsingin evankelinen opisto
Akateemiset tekstitaidot (suomi) kesä 2018 2 Cr Kurssi 15.5.2018 - 11.6.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Akateemiset tekstitaidot (suomi), kevät 2018 2 Cr Verkkokurssi 5.3.2018 - 27.3.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Akateemiset tekstitaidot (suomi), syksy 2017 2 Cr Kurssi 13.11.2017 - 11.12.2017 Helsinki Avoin yliopisto
Akateemiset tekstitaidot (suomi), Helsingin evankelinen opisto, syksy 2017 2 Cr Kurssi 27.9.2017 - 26.10.2017 Helsinki Helsingin evankelinen opisto

Kohderyhmä

Opintojakso sopii kaikille tieteellisestä kirjoittamisesta kiinnostuneille ja seuraaville Helsingin yliopiston kandi- ja koulutusohjelmille:

Valtiotieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat
Eläinlääketieteen kandiohjelma
Farmaseutin koulutusohjelma
Oikeusnotaarin koulutusohjelma
Kemian, geotieteiden ja maantieteen koulutusohjelmat
Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmat
Ympäristötieteiden ja molekyylibiotieteiden koulutusohjelmat

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kehittää opinnoissa ja työelämässä tarvittavia äidinkielen (suomi) kirjoittamisen taitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tieteellisten tekstien yleiset ominaispiirteet ja käytänteet
 • osaa referoida, kommentoida ja argumentoida
 • hallitsee lähteiden käytön
 • osaa muokata tekstejään kirjoitusprosessin eri vaiheissa
 • osaa ottaa lukijan huomioon ja vaikuttaa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyyteen
 • osaa soveltaa oppimaansa opiskeluteksteihin, tutkimuskirjoittamiseen ja työelämän kirjoitusviestintään.

Sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat

 • tieteellisen tekstin ominaispiirteet
 • työelämän kirjoittaminen
 • referointi, kommentointi ja argumentointi
 • lähteiden käyttö
 • kirjoitusprosessin vaiheet, kirjoittamista tukevat työtavat, vertaispalautetyöskentely
 • tekstin kommunikoivuus ja sujuvuus
 • keskeiset kielenhuollon normit, kielioppaat kirjoittamisen tukena.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

Oppimateriaali

Kielijelppi-verkkomateriaali, ks. www.kielijelppi.fi

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Opiskelijalta edellytetään annettujen tehtävien suorittamista ja aktiivista kurssityöskentelyä. Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 75 %:n läsnäolovelvoite tai vastaava ryhmän työmuotojen mukaan.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Opintojakso vastaa vuosien 2016-17 Helsingin yliopiston opetussuunnitelman opintojaksoja

 • 99190 Akateemisen kirjoittamisen perusteet
 • 99191 Suomenkielinen kirjallinen viestintä
 • 99619 Tieteellinen kirjoittaminen
 • 79910 Tieteellinen kirjoittaminen