Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A2. Tutustu tästä Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotasoihin.

KK-ARA102 Arabian jatkokurssi 1 (CEFR A1, 3 op) tai vastaavat tiedot. Jos olet epävarma osaamistasostasi, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä opintojakson opettajaan.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on n. 600 sanan sanavarasto ja hän pystyy lukemaan ja kirjoittamaan arabialaista kirjakielistä tekstiä sanakirjan avulla. Hän selviytyy arabian yleiskielellä arabian arkipäivän tilanteissa ja pystyy jossain määrin ilmaisemaan itseään myös käsitteellisemmällä tasolla.

Aihepiireinä on opiskelu, sekä perhe- ja työelämä, järjestysluvut ja kellonajat.

Tunneilla käsitellään paljon kielioppia. Kielioppiasiat: perfektiivi, sanajuuri ja -kaava, johdetut verbimuodot, sanakirjan käyttö

Brustad, Kristen et al. 2011: A Textbook for Beginning Arabic Part One, 3.painos. Georgetown University Press. ISBN 978-1-58901-736-8. Kpl 8-9.

Arviointi perustuu tavoitteissa mainittuihin asioihin ja koostuu kirjallisesta loppukokeesta, kotitehtävistä ja aktiivisesta osallistumisesta tunneille. Arvioinnissa keskeistä on kielioppi- ja lauserakenteiden osaaminen. Loppukokeen hyväksytty suorittaminen edellyttää, että vähintään puolet kokeen tehtäväsisällöstä on oikein.

Opintosuoritus arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssi, johon kuuluu 28 tuntia lähiopiskelua ja 26 tuntia itsenäistä työskentelyä. Kielikeskuksen lähiopiskelukursseilla edellytetään vähintään 75 % aktiivista osallistumista ja sovittujen tehtävien tekemistä määräajassa. Kurssin voi suorittaa myös pelkästään loppukokeella, jos opiskelijalla on jo ennestään kurssin vaatimat tiedot. Tästä tulee sopia opettajan kanssa erikseen.

Kurssi on intensiivinen ja nopeatahtinen, ja osallistujien tulee varata runsaasti aikaa kotona tapahtuvaa työskentelyä varten sekä valmistautua tunneille huolellisesti. Sanastoa kartutetaan nopeasti, joten uusien sanojen opetteleminen vaatii työtä. Sanaston osaamista testataan sanakokein.

Vaikka kurssi on kielioppipainotteinen, kirjan parityöskentely- ja keskustelutehtäviä hyödynnetään mahdollisimman paljon. Tunneilla tehdään suullisia ja kirjallisia harjoituksia parin kanssa ja luetaan yhdessä tekstejä. Lisäksi kuunnellaan kappaleiden DVD -osioita, keskustellaan niiden sisällöstä ja tehdään sanelutehtäviä. DVD-kuuntelua on myös kotitehtävinä.

Kurssi kattaa noin puolet (vajaan loppupuolen) Kielikeskuksen opetustarjonnassa ennen 1.8.2017 olleen opintojakson 99106 Arabian alkeiskurssi 2 (CEFR A1) (5 op) oppiaineksesta.