Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Edeltäviä portugalin opintoja ei edellytetä.

Kurssin suoritettuaan opiskelija on totutellut kuuntelemaan ja hahmottamaan puhuttua kieltä, osaa ilmaista itseään auttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä on saanut yleistietoa portugalin kielestä ja tutustunut kielenkäyttökulttuuriin.

Tutustutaan portugalin ääntämiseen ja oikeinkirjoitukseen. Kaikkia kielitaidon keskeisiä alueita (lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, puhuminen) harjoitellaan. Aihepiireinä mm. tervehtiminen, esittäytyminen, kuulumiset, itsestä kertominen, opiskelu ja työ, puhelinkäyttäytyminen, kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet ym. ajanilmaisuja. Kieliopissa perehdytään mm. artikkeleihin, substantiivien ja adjektiivien taipumiseen, persoonapronomineihin, possessiivipronomineihin, lukusanoihin, verbien indikatiivin preesensiin, prepositioihin, kysymysten muodostamiseen.

Melo e Abreu, Liisa & Siimes, Santeri: Descobertas 1. (Finn Lectura, 2018, 1. tai myöhempi painos, ISBN 978-952-346-089-8.) Kpl 1-5.

Arviointi perustuu kirjalliseen loppukokeeseen, aktiiviseen tuntityöskentelyyn, tehtyihin kotitehtäviin ja kurssin aikana palautettaviin kirjallisiin tuotoksiin.

Opintosuoritus arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Toteutetaan luokkaopiskeluna, joka sisältää 38 tuntia lähiopiskelua ja noin 43 tuntia itsenäistä työskentelyä. Edellytetään säännöllistä osallistumista; 75 % aktiivinen osallistuminen ja sovittujen tehtävien tekeminen määräajassa.

Tämän kurssin jälkeen voit osallistua kurssille KK-POR101 Portugalin alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 2 op.

Ennen syyslukukautta 2020 tarjotuista kursseista tämä kurssi vastaa Kielikeskuksen lukuvuosien 2017–2020 kurssitarjonnan opintojaksoa 999150 Portugalin alkeiskurssi 1 (3 op) sekä lähinnä Kielikeskuksen lukuvuoden 2016–2017 kurssitarjonnan opintojaksoa 99915 Portugalin alkeiskurssi (4 op).