Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat, kansainväliset opiskelijat

Ei edeltäviä opintoja

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat aloittaa saksan kielen opiskelun.

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää kurssin aihepiireihin liittyvää puhetta ja yksinkertaisia tekstejä, osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, tuntee perusasioita saksankielisten maiden viestintä- ja tapakulttuureista ja hallitsee saksan kielen perusrakenteita.

Kurssin aihepiirejä ovat itsensä esittely, opiskelu, perhe, harrastukset, ostosten teko ja matkustaminen. Kurssilla käsitellään mm. seuraavia rakenteita: verbin preesenstaivutus, yhdysverbit, substantiivien ja pronominien taivutus akkusatiivissa ja datiivissa, prepositioita, päälauseen sanajärjestys, modaaliverbit. Tunnilla pari- ja ryhmätyöskentelyä, runsaasti suullista harjoittelua sekä kotona laadittavia kirjoitelmia.

Freut mich 1, kpl 1–6

Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla ”hyväksytty / hylätty”. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen lähiopiskeluun. Palaute kirjoitustehtävistä. Opettaja ilmoittaa erikseen kurssiin kuuluvista kirjallisista tai suullisista suorituksista.

Kurssi sisältää 48 t lähiopiskelua ja 59 t itsenäistä työskentelyä. Lähiopiskelussa käytetään monipuolisia työskentelytapoja. Runsaasti keskusteluharjoituksia pienryhmissä. 75 % aktiivinen osallistuminen lähiopiskeluun ja sovittujen tehtävien tekeminen määräajassa.