Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Ruotsi toisena kotimaisena kielenä.

Opinnot sopivat esimerkiksi opettajille, jotka opettavat ruotsia alaluokilla, sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Lähtötaso B1-B2. Ruotsin kielitestejä.

Studieavsnittets kunskapsmål som helhet inriktar sig mot nivå B.2 på CEFR-skalan. Det innebär att studenten efter slutfört studieavsnitt kan:

  • tala och skriva svenska på ett tämligen ledigt sätt, och till exempel klara av att ”umgås med infödda på ett naturligt sätt”, ”klart och detaljerat beskriva förhållanden inom mina intresse- och erfarenhetsområden” och ”skriva en uppsats eller rapport som förmedlar information eller ger skäl för eller emot en viss ståndpunkt” (några målformuleringar på CEFR-skalan)
  • tillgodogöra sig innehållet i (muntliga och skriftliga) texter på finlandssvenska och sverigesvenska
  • föra samtal av vardaglig eller enklare professionell art
  • producera text i olika slags enklare framställningsformer: beskrivning, berättelse, referat, argumentation och rudimentärt akademiskt skrivande med koppling till nordiska språk (litterär analys eller språklig studie)
  • utveckla sin språkfärdighet och språkriktighetsfrågor med hjälp av gängse normkällor och hjälpmedel (Svenska skrivregler o.s.v.)
  • reflektera kring texter, egna och andras, och bearbeta sitt språk efter kommentarer från lärare och andra kursdeltagare.
Studieavsnittet innehåller praktisk språkträning, i syfte att utveckla en allsidig språkfärdighet. Där ingår träning av uttal, samtal, textskrivande i olika genrer, kamratrespons, läsning av skönlitteratur (gärna finlandssvenska verk) och språkrättning, textförbättring och andra övningar som höjer de lexikala och grammatiska färdigheterna.
Obligatorisk litteratur:
Vendela Blomström & Jeanna Wennerberg. 2015. Akademiskt läsande och skrivande. Studentlitteratur.
Catarina Persson & Vendela Blomström. 2014. Muntlig interaktion i akademiska sammanhang. Studentlitteratur.
Svenska skrivregler (red: Ola Karlsson), Språkrådet (4 utg. 2017). Liber förlag. (eller e-bok)
Tre bokverk (gärna finlandssvenska romaner) och ev. annan skönlitteratur i utdrag.
Läs- och läromaterial som ingår i övningar (exempel på de genrer som behandlas) liksom material till egna skrivuppgifter.
I övrigt enligt anvisningar vid kursstart.
Referenslitteratur, för skrivande, övning och språkinlärning efter behov:
Cecilia Fasth & Anita Kannermark (2019): Form i fokus C. Folkuniversitetets förlag.
Claes Garlén & Gunlög Sundberg, Gunlög (2008): Handbok i svenska som andraspråk. Språkrådet.
Per Montan & Håkan Rosenqvist (1982): Prepositionsboken. Skriptor.
Norstedts svenska ordbok. Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien
Norstedts svenska synonymordbok. Norstedts.
Ulla Pedersen, Carita Rosenberg-Wolff & Irma Uddström (1996):”Va va de du sa?” Blåa boken. Gröna boken. Universitetsförlaget.
Håkan Rosenqvist (2007): Uttalsboken. Svenskt uttal i praktik och teori. Stockholms universitet.
Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser. Svenska språknämnden (2003).
Webbresurser såsom:
SAOL, Svensk ordbok och SAOB
Finlandssvensk ordbok
Stora finsk-svenska ordboken

Asteikolla 0-5.

Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään kielitaidon tasoa B2.

Opetus järjestetään verkossa. Huom! Opetusajat ovat muuttuneet. Opetus alkaa 3.11.20 (päivitetty 8.10.20)

Luennot 10 t + ryhmäopetus 46 t + verkkotyöskentelyä + itsenäistä työskentelyä. Kirjallisia ja suullisia tehtäviä. Suullinen koe, kirjallinen lopputyö.

ti 3.11. klo 17-20.15
la 7.11. klo 11-14.30
su 8.11. klo 9-14
ti 8.12. klo 17-20.15
pe 11.12 klo 17-20.15
la 12.12 klo 11-14.30
su 13.12 klo 9-14
ti 12.1 klo 17-20.15
la 16.1 klo 11-14.30
su 17.1 klo 9-14
ti 26.1 klo 17-20.15
la 30.1 klo 11-14.15
su 31.1 klo 9-14

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 3.11.20.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Läsnäolovelvoite (vähintään 75 % oppitunneista). Opiskelu on intensiivistä. Varaa riittävästi aikaa paitsi oppitunneille myös itsenäiselle työskentelylle.

Tehtävien palautuspäivät sekä kirjallisen lopputyön palautuspäivä ilmoitetaan kurssilla.

Tenttipäivät:
Suullinen koe 31.1.21

Tenttiohjeet

Käytännön ohjeita opiskeluun

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.