Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssi on digitaalinen, DIGest-formaatilla toimiva (https://wiki.helsinki.fi/display/mathstatOpiskelu/DIGest).
Työskentelyalue on Moodle, joka on avattu 7.5.2018.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikkien tilastotiedettä opinnoissaan tarvitsevien koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Esitietoina edellytetään lukion pitkän matematiikan oppimäärä.

Tilastotieteen ja R-ohjelmiston käytön alkeet.

Varianssi, keskihajonta, korrelaatio, ehdollinen todennäköisyys, Bayesin kaava, diskreetit ja normaalijakautuneet satunnaismuuttujat, standardinormaalijakaumam kertymäfunktio, keskeinen raja-arvolause, populaatiokeskiarvon, keskihajonnan ja osuuksien estimointi otosten avulla sekä estimaattien luottamusvälien muodostaminen. Tilastollinen hypoteesin testaus, nollahypoteesi, merkitsevyystaso, P-arvon käsite, t-testi.

R-ohjelmiston käytön alkeet: skalaarimuuttujien, vektoreiden ja matriisien laskuoperaatiot, R:n tietotyypit, tilastolliset funktiot, simulointi ja jakaumafunktiot, ristiintaulukointi, aineiton lataaminen tiedostosta, jakaumafunktiot, omien funktioiden luominen, nimetyt argumentit ja oletusarvot argumenteille, koodin osien toistaminen, for-silmukka, sapply(), apply(), aineiston luokittelu ja luottamusvälit, listat ja tilastollinen testaaminen.

Arviointi 1-5 asteikolla.

Kurssi alkaa 7.5.2018.

Kurssin toiminta on digitaalista: viikoittain Moodlessa ilmestyy tehtäviä, jotka palautetaan viikon sisällä Moodleen ja tarkastetaan digitaalisesti Moodlessa. Tehtäviin saa digitaalista ohjausta (kysymyksiä-vastauksia), mutta tarjolla on myös vapaaehtoista ohjausta luokassa. Ohjauksen aikatalu on Moodlessa.

OPintojakso on osaTilastotieteen perusopintoja (25 op).