Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Avoimen yliopiston opiskelijat, kuten terveysalan opiskelijat ja ammattilaiset, proviisori- ja farmaseuttiopiskelijat, biotieteiden opiskelijat, lääketieteelliset tutkijat, lääketeollisuuden parissa työskentelevät ja muut aiheesta kiinnostuneet sekä oikeustieteen opiskelijat (valinnaisten aineopintojen suorittajat).

Vähintään "Johdatus oikeustieteeseen"-kurssi (3 op/ 5 op) tai "Oikeudellisen ajattelun perusteet"-kurssi. Suositeltavaa, että myös valtiosääntöoikeuden aineopinnot on suoritettu.

Opiskelija saa yleiskuvan lääkintä- ja bio-oikeudesta poikkitieteellisenä oikeudenalana, alan käsitteistä ja periaatteista sekä keskeisestä lainsäädännöstä ja sen kehittämisestä. Tavoitteena on myös, että opiskelija kykenee soveltamaan oikeudenalasta hankkimaansa tietämystä ja kriittisesti arvioimaan oikeudenalan kehittämishaasteita. Kurssilla panostetaan lisäksi oppilaan kirjallisten ilmaisutaitojen kehittämiseen.

1. Lääkintä ja bio-oikeus tieteen ja oikeudenalana sekä sen suhde lähitieteisiin (kuten lääkintä-etiikkaan ja oikeuslääketieteeseen) ja oikeudenaloihin (kuten sosiaali -ja terveysoikeuteen)
2. Potilaan ja lääkärin (tai muun terveydenhuollon ammattihenkilöstön) välistä suhdetta koskevat oikeudelliset kysymykset ja niiden sääntely lainsäädännössä.
3. Lääketieteellisten toimenpiteiden, lääketieteen tutkimuksen ja bioteknologian oikeudellinen arviointi ja sääntely

Pakollinen kirjallisuus:

Lehtonen, L., Lohiniva-Kerkelä, M. ja Pahlman, I. Terveysoikeus, (Talentum), 2015 tai e-aineisto: Terveysjuridiikka (Talentum) 2014 päivityksineen (saatavilla kirjautumalla Helsingin ylipiston kirjaston verkkopalveluun)

Nieminen, L.: Terveys ihmisoikeuskysymyksenä (Suomalainen lakimiesyhdistys), 2015

Louhiala, P. & Launis, Veikko: Parantamisen ja hoitamisen etiikka (Edita), 2009

Muu suositeltava kirjallisuus:

Rynning, E., ja Hartlev, M. (toim.) Nordic Health Law in a European Context – Welfare State Perspectives on Patients’ Rights and Biomedicine. (Martinus Nijhoff Publishers), 2011

Kurssin moodle-alustalla julkaistaan lisää kirjallisuussuosituksia ja kurssimateriaaleja.

Kirjalliset oppimistehtävät (painotus yhteensä 60 % arvosanasta) ja verkkokeskusteluun osallistuminen (painotus yhteensä 40 % arvosanasta) arvioidaan kokonaisuutena arvosanalla 0-5 tiedekunnan yleisten kriteerien mukaan. Muut kurssiin sisältyvät oppimisaktiviteetit arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kaikkien kurssin osatehtävien ja oppimisaktiviteettien suorittaminen sekä verkkokeskusteluun osallistuminen on edellytys kurssin hyväksytylle suorittamiselle.

Kurssi koostuu verkossa Moodle-alustalla toteutettavista luennoista, oppimisaktiviteeteista ja neljästä esseestä tai oikeustapausanalyysistä sekä viikoittaisista verkkokeskusteluista pienryhmissä, joihin aktiivinen osallistuminen muodostaa pakollisen osan kurssia. Opiskelija voi suorittaa kurssin oppimistehtävät suomeksi tai ruotsiksi. Myös verkkokeskusteluun voi osallistua molemmilla kotimaisilla kielillä.

Aikataulu:

  • Moodle avautuu pe 8.3.2019, ryhmäjako verkkokeskustelutehtävää varten tehdään ke 13.3.2019
  • viikoittaiseen keskusteluun osallistuttava 21.3., 28.3, 7.4., 14.4. ja 27.4. mennessä: verkkokeskustelu ajankohtaisaiheista pienryhmässä (arvosana 0-5).
  • palautus 14.3. mennessä tekstianalyysi, jonka suosituspituus on n. 2 s. (arvosana 0-5)
  • palautus 21.3 mennessä essee, jonka suosituspituus on n.4-5 s. (arvosana 0-5)
  • palautus 28.3 mennessä oikeustapausanalyysi, jonka suosituspituus on n. 3-4s. (arvosana 0-5)
  • palautus 14.4 mennessä käytännön ongelmaa käsittelevä muistio, jonka suosituspituus on n. 3-4 s. (arvosana 0-5)
  • palautus 27.4 mennessä monivalintakysymykset (eivät vaikuta arvosanaan, mutta on suoritettava hyväksytysti)

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin.