Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

HUOM! ILMOITTAUTUMISAIKA MUUTTUNUT, SE ALKAA TO 30.11. KLO 12.

Kurssin oikeustapausharjoituksiin osallistuminen on pakollista.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 9.1.2018
16:15 - 18:45
To 11.1.2018
16:15 - 18:45
Ti 16.1.2018
16:15 - 18:45
To 18.1.2018
16:15 - 18:45
Ti 23.1.2018
16:15 - 18:45
To 25.1.2018
16:15 - 18:45
Ti 30.1.2018
16:15 - 18:45
To 1.2.2018
16:15 - 18:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

1) hallitsee perhe- ja jäämistöoikeuden alan kuuluvan käsitteistön ja normiston siten, että hän tunnistaa ja paikantaa oikeudenalaan liittyvät ongelmat;
2) tuntee ja ymmärtää perhe- ja jäämistöoikeudellisen sääntelyn, jota tarvitaan alan tavanomaisissa lakimiestehtävissä;
3) osaa soveltaa perhe- ja jäämistöoikeudellisia normeja esimerkiksi tavanomaista perinnönjakoa, ositusta tai lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa riita-asiassa.

Käsiteltävät asiakokonaisuudet:

1) perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit, peruskäsitteet ja periaatteet;
2) puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden taloudelliset suhteet;
3) lasten ja toimintakyvyltään heikentyneiden henkilöiden oikeudellinen asema sekä muu perhe-elämän suhteiden oikeudellinen sääntely;
4) omaisuuden periytyminen ja perimykseen liittyvät elinaikaiset määräämistoimet.

Kangas, Urpo: Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet (2013) (539 s.) tai/eller Kangas, Urpo: Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder (2015). Perhe- ja jäämistöoikeuden välikuulusteluun on luettava mainittu teos kokonaisuudessaan.

Välikuulustelussa saa käyttää lakikirjaa.

Säädösluettelo:

Parisuhde
AvioliittoL 13.6.1929/234. (Si 201)
L rekisteröidystä parisuhteesta 9.11.2001/950. (Si 208)
L avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta 14.1.2011/26 (Si 206)

Isyys
Isyyslaki 13.1.2015/11 (Si 210)
L hedelmöityshoidoista 22.12.2006/1237. (Si214a)

Lapseksi ottaminen
Adoptiolaki 24.1.2012/22. (Si 215)

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus
L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361. (Si 217)
L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytäntöönpanosta 16.8.1996/619. (Si 219)

Elatus
L lapsen elatuksesta 5.9.1975/704. (Si 225)
Elatustukilaki 29.8.2008/580 (Si 227)

Perintö ja testamentti
Perintökaari 5.2.1965/40. (Si 235)
Perintö- ja lahjaveroL 12.7.1940/378, 1–21 a § (Ve 401)

Edunvalvonta
L holhoustoimesta 8.4.1999/442 (Si 121)L edunvalvontavaltuutuksesta 25.5.2007/648 (Si 122a)
Muita säädöksiä
Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanheimpainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EU) 1347/2000 kumoamisesta (Bryssel IIa –asetus) (SiEU 201)Lahjanlupauslaki 31.7.1947/625. (Si 510)L takaisinsaannista konkurssipesään 26.4.1991/758. (Pr 507)
L maistraattien eräistä henkilörekistereistä 4.2.2005/57 (Si 112)
VakuutussopimusL 28.6.1994/543, 6 luku. (Ra 201)
Maakaari 12.4.1995/540 1 luku, 2 luvun 1–3 § sekä 3, 4 ja 13 luku (Si 601)
Euroopan ihmisoikeussopimus 8, 12 ja 14 artikla (Pe 102 A).
Euroopan Unionin perusoikeuskirja 7 ja 9 artikla (http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fi.pdf)
Yleissopimus lasten oikeuksista artiklat 3, 5, 7–12, 14, 18–21 (SopS: 60/1991, löytyy Si 209a:n alta)

Pienryhmissä suoritettavat harjoitustehtävät arvostellaan asteikolla Hyväksytty-Hylätty. Kirjallisuuskuulusteluna suoritettava välikuulustelu arvostellaan yleisellä asteikolla (0-5). Kirjallisuuskuulustelu koostuu oikeustapauksista tai muista tiedon soveltamista edellyttävistä tehtävistä. Sen arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota tehtävässä käsillä olevan ongelman paikantamiseen, sen kannalta relevanttien säännösten soveltamiseen, argumentaation osuvuuteen ja vastauksen selkeyteen ja johdonmukaisuuteen.

HUOM! Oikeusnotaarin koulutusohjelmassa kurssi on laajuudeltaan 6 op ja se sisältää myös loppukuulustelun. Avoimessa yliopistossa ei ole mahdollista suorittaa loppukuulustelua. Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijat suorittavat loppukuulustelun oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Myös Avoimen yliopiston opiskelijan tulee suorittaa loppukuulustelu tiedekunnassa, jos hän pääsee myöhemmin oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijaksi.

Luennot ja oikeustapausharjoitukset yht. 24 t, välikuulustelu. HUOM! Tiedekunnassa kurssi laajuudeltaan 6 op ja se sisältää myös loppukuulustelun, Avoimessa yliopistossa ei ole mahdollista suorittaa loppukuulustelua.

Ajankohta: 9.1.–1.2.2018: Luennot (12 t) tiistaisin klo 16-19, oikeustapausharjoitukset (12 t) torstaisin klo 16-19. Ks opetuspaikat kohdasta Aikataulu.

HUOM! Oikeustapausharjoituksiin osallistuminen on pakollista, eikä mahdollisuutta korvaavaan tehtävään ole. Luennoille osallistuminen erittäin suositeltavaa, koska luentojen sisällön hallitseminen on edellytys harjoituksille ja välikuulustelun suorittamiselle.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu viimeistään opetuksen alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.


Ensimmäinen välikuulustelu:
la 10.2.2018 klo 9-11.

HUOM! UUSINTATENTTEIHIN TULLUT MUUTOKSIA (päivitetty 29.1.)
Uusinnat ke 11.4.2018 klo 17-19 ja la 9.6.2018 klo 9-11

Muista ilmoittautua kuulusteluun. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut kuulustelut.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin koulutusohjelman opintoihin.