Kuva: Pixabay

Kurssi toteutetaan etäopetuksena. Kurssiaineisto ja kirjallisuus on verkossa ja se ilmoitetaan kurssin alussa.

Kurssilla opit
Mihin suuntaan Suomen koulutuspolitiikka on menossa?
Miten kulttuuritausta vaikuttaa omaan ajatteluun ja toimintaan?
Millaiset asiat vaikuttavat kasvatusinstituutioiden toimintaan?

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille, kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakso on osa luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opintosuuntien mukaisia kasvatustieteen perusopintoja 25 op.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa analysoida kasvatusinstituutioiden historiallista rakentuneisuutta sekä monitahoista ja arvosidonnaista yhteiskuntasidosta,
 • tunnistaa kasvatuksen koulutuspoliittisia tekijöitä ja osaa jäsentää niiden keskinäisiä suhteita,
 • perehtyy kasvatusfilosofian peruskäsitteistöön ja osaa soveltaa sitä kasvatuksen ilmiöihin,
 • ymmärtää kulttuurisen moninaisuuden ilmenemismuotoja suomalaisessa yhteiskunnassa,
 • kykenee problematisoimaan kasvatuksessa ilmenevää diskriminaatiota, epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuuksia,
 • ymmärtää kasvu- ja koulutusympäristön ja sen toimijoiden vaikutuksen oppijan identiteetin rakentumisessa.

Opintojaksolla

 • käsitellään suomalaisen kasvatus- ja sivistyshistorian pääpiirteet ja koulutuspolitiikan viimeaikaiset keskeiset muutokset,
 • tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kasvatusinstituutioiden toimintaan, muutokseen ja jatkuvuuteen,
 • perehdytään kasvatusfilosofian perusteisiin,
 • pohditaan arvojen ja asenteiden syntymistä ja sitä, miten itse kunkin kulttuuritausta vaikuttaa omassa ajattelussa ja toiminnassa,
 • perehdytään kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen perusperiaatteisiin ja pohditaan niiden yhteyttä kasvatuksen käytänteisiin,
 • tarkastellaan kasvatuksen sosiaalisia ja (inter-)kulttuurisia näkökulmia uudistavista ja postmoderneista lähestymistavoista käsin.

Filosofis-historiallinen osuus: (kaikki kurssikirjallisuus saatavissa sähköisenä)

 • Antikainen et al. Kasvatussosiologia. Luku 5.
 • Salminen, J. (2012) Koulun pirulliset dilemmat. Luvut 2, 7, 8, 9, 10. http://urn.fi/urn:isbn:951-44-5497-9
 • Puolimatka, T. 1995. Kasvatus ja filosofia. artikkeli.
 • opettajan osoittama videomateriaali Moodlessa

Varhaiskasvatus:

 • Antikainen et al. Kasvatussosiologia. Luvut 3, 5, 6, 7.
 • Onnismaa, E-L, Kalliala, M & Tahkokallio, L. 2017. Koulutuspoliittisen paradoksin jäljillä –Miten varhaiskasvatus muotoutui sosiaalialan koulutuksia suosivaksi. Kasvatus & aika3/2017 http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=856
 • Onnismaa, E-L.(2010)Lapsi, lapsuus ja perhe varhaiskasvatusasiakirjoissa1967–1999. Helsingin yliopisto.Luvut: 1, 2, 9 ja 11. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/20012
 • Paananen, M. (2017) Imaginaries of Early Childhood EducationSocietal roles of early childhood education in a transnationalera of accountability. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/173807
 • Virtanen, J. 2009. Elisabeth Alander, Aukusti Salo ja suomalaisen lastentarhan idea. Kasvatus & aika3/2009 http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=226
 • Lujala, Elise (2013) Lastentarhatyön, koulun ja opettajankoulutuksen kehitysvaiheiden yhtymäkohtia vuosina 1856–1995 Teoksessa: Toim.t Anna-Maija Puroila, Saara-Leena Kaunisto & Leena Syrjälä NAISEN ÄÄNELLÄ PROFESSORI EILA ESTOLAN JUHLAKIRJA
 • Onnismaa, E-L & Paananen, M. (2019) Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmatradition muotoutuminen Suomessa 1970-luvulta 2010-luvulle. Teoksessa: Autio, Hakala & Kujala (toim.) 2019. Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa. Opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmia.


Monikultuurisuusosuuden tenttikirjallisuus:

a) Osallistuit verkkoluennoille:

 • Luennot
 • Rastas, A., Huttunen, L. & Löytty, O. (2006). (toim.) Suomalainen vieraskirja. Tampere: Vastapaino, 41–227.

b) Et osallistunut verkkoluennoille:

 • Rastas, A., Huttunen, L. & Löytty, O. (2006). (toim.) Suomalainen vieraskirja. Tampere: Vastapaino, 41–227.
 • Dervin, F. (2016). Interculturality in Education: A Theoretical and Methodological Toolbox. London: Macmillan Publishers Ltd, 7

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Asteikolla 0-5.

Aika: 18.5.-9.8.
Itsenäinen opiskeluaika 29.6.-2.8

Filosofis-yhteiskunnallinen osuus: verkkoluento, esseet

- Verkkoluento 25.5. klo 17-19.30 (Eeva-Leena Onnismaa)
- Essee (varhaiskasvatuksen osuus), palautuspäivä 15.6./9.8. (Eeva-Leena Onnismaa)
- Essee (filofis-yhteiskunnallinen osuus), palautuspäivä 15.6./9.8. (Jari Salminen)

Monikulttuurisuusosuus: verkkoluennot, verkkotentti

- Verkkoluennot ti 26.5. ja ma 1.6. klo 17-18.15 (Heini Paavola)

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 18.5.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Verkkotenttipäivät (monikulttuurisuus)

ti 16.6.2020 klo 17.00-20.00 (tenttiaika 2 t)
ti 18.8.2020 klo 17.00-20.00 (tenttiaika 2 t)
ke 7.10.2020 klo 17.00-20.00 (tenttiaika 2 t)

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 14 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 14 päivää ennen tenttiä.

Lisätietoa verkkotenteistä