Kuva: Pixabay

Mihin suuntaan Suomen koulutuspolitiikka on menossa?
Miten kulttuuritausta vaikuttaa omaan ajatteluun ja toimintaan?

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille, kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa analysoida kasvatusinstituutioiden historiallista rakentuneisuutta sekä monitahoista ja arvosidonnaista yhteiskuntasidosta,
 • tunnistaa kasvatuksen koulutuspoliittisia tekijöitä ja osaa jäsentää niiden keskinäisiä suhteita,
 • perehtyy kasvatusfilosofian peruskäsitteistöön ja osaa soveltaa sitä kasvatuksen ilmiöihin,
 • ymmärtää kulttuurisen moninaisuuden ilmenemismuotoja suomalaisessa yhteiskunnassa,
 • kykenee problematisoimaan kasvatuksessa ilmenevää diskriminaatiota, epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuuksia,
 • ymmärtää kasvu- ja koulutusympäristön ja sen toimijoiden vaikutuksen oppijan identiteetin rakentumisessa.

Opintojaksolla

 • käsitellään suomalaisen kasvatus- ja sivistyshistorian pääpiirteet ja koulutuspolitiikan viimeaikaiset keskeiset muutokset,
 • tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kasvatusinstituutioiden toimintaan, muutokseen ja jatkuvuuteen,
 • perehdytään kasvatusfilosofian perusteisiin,
 • pohditaan arvojen ja asenteiden syntymistä ja sitä, miten itse kunkin kulttuuritausta vaikuttaa omassa ajattelussa ja toiminnassa,
 • perehdytään kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen perusperiaatteisiin ja pohditaan niiden yhteyttä kasvatuksen käytänteisiin,
 • tarkastellaan kasvatuksen sosiaalisia ja (inter-)kulttuurisia näkökulmia uudistavista ja postmoderneista lähestymistavoista käsin.

Filosofis-yhteiskunnallinen osuus (Eeva-Leena Onnismaa):

Esseessä käytettävä lähdeaineisto:

 • Onnismaan verkkoluennot
 • Antikainen ym. Kasvatussosiologia
  Luvut:
  3 Koulutuksen muotoutuminen ja sen selitykset
  5 Koulutuksen yhteiskunnalliset tehtävät
  6 Tieto ja opetussuunnitelmat
  7 Opettavat ammattikunnat – pyrkimys professioksi
 • Artikkelit:
 • Lujala, E. (2013) Lastentarhatyön, koulun ja opettajankoulutuksen kehitysvaiheiden yhtymäkohtia vuosina 1856–1995. Teoksessa: Anna-Maija Puroila, Saara-Leena Kaunisto & Leena Syrjälä (toim.) Naisen äänellä. Professori Eila Estolan juhlakirja. Acta Universitas Ouluensis. http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526203362.pdf
 • Lujala, E. (2007) Lastentarhatyö, kansanopetuksen osa ja kotikasvatuksen tuki – toiminnan päämäärät ja toteutuminen Pohjois-Suomessa 1800-luvun lopulta vuoteen 1938. http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789514284892.pdf
 • Onnismaa, E-L & Paananen, M. (2019) Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmatradition muotoutuminen 1970-luvulta 2010-luvulle. Teoksessa Tero autio, Liisa Hakala & Tiina Kujala (toim.) Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa. Opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmia. Tampere University Press. (Saatavana e-kirjana)
 • Onnismaa, E-L, Kalliala, M & Tahkokallio, L. 2017. Koulutuspoliittisen paradoksin jäljillä – Miten varhaiskasvatus muotoutui sosiaalialan koulutuksia suosivaksi. Kasvatus & aika 3/2017 http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=856
 • Onnismaa, E-L. (2010) Lapsi, lapsuus ja perhe varhaiskasvatusasiakirjoissa 1967–1999. Helsingin yliopisto. Luvut: 1, 2, 9 ja 11. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/20012
 • Paananen, M. (2017) Imaginaries of Early Childhood Education Societal roles of early childhood education in a transnational era of accountability. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/173807
 • Virtanen, J. 2009. Elisabeth Alander, Aukusti Salo ja suomalaisen lastentarhan idea. Kasvatus & aika 3/2009 http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=226

Monikulttuurisuusosuus (Heini Paavola):

 • Luentotallenteet
 • Rastas, A., Huttunen, L. & Löytty, O. (2006). (toim.) Suomalainen vieraskirja. Tampere: Vastapaino, 41–227.
 • Dervin, F. (2016). Interculturality in Education: A Theoretical and Methodological Toolbox. London: Macmillan Publishers Ltd, 7

Asteikolla 0-5.

Verkkoluennot, opintomateriaalit, esseet

Filosofis-yhteiskunnallinen osuus (Eeva-Leena Onnismaa): Verkkoluento, essee

Verkkoluento: ti 10.11. klo 16.30-19.30

Monikulttuurisuus-osuus (Heini Paavola): Luentotallenteet, essee

Esseiden palautus 15.12. mennessä.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 26.10.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opintosuuntien mukaisia kasvatustieteen perusopintoja 25 op.