Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksu on 75 euroa.

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Ilmoittautuminen ajalla 21.3.-9.5.21.

Kuvaus

Opintojakso sopii luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille, kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa analysoida kasvatusinstituutioiden historiallista rakentuneisuutta sekä monitahoista ja arvosidonnaista yhteiskuntasidosta,
 • tunnistaa kasvatuksen koulutuspoliittisia tekijöitä ja osaa jäsentää niiden keskinäisiä suhteita,
 • perehtyy kasvatusfilosofian peruskäsitteistöön ja osaa soveltaa sitä kasvatuksen ilmiöihin,
 • ymmärtää kulttuurisen moninaisuuden ilmenemismuotoja suomalaisessa yhteiskunnassa,
 • kykenee problematisoimaan kasvatuksessa ilmenevää diskriminaatiota, epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuuksia,
 • ymmärtää kasvu- ja koulutusympäristön ja sen toimijoiden vaikutuksen oppijan identiteetin rakentumisessa.

Opintojaksolla

 • käsitellään suomalaisen kasvatus- ja sivistyshistorian pääpiirteet ja koulutuspolitiikan viimeaikaiset keskeiset muutokset,
 • tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kasvatusinstituutioiden toimintaan, muutokseen ja jatkuvuuteen,
 • perehdytään kasvatusfilosofian perusteisiin,
 • pohditaan arvojen ja asenteiden syntymistä ja sitä, miten itse kunkin kulttuuritausta vaikuttaa omassa ajattelussa ja toiminnassa,
 • perehdytään kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen perusperiaatteisiin ja pohditaan niiden yhteyttä kasvatuksen käytänteisiin,
 • tarkastellaan kasvatuksen sosiaalisia ja (inter-)kulttuurisia näkökulmia uudistavista ja postmoderneista lähestymistavoista käsin.

Filosofis-yhteiskunnallinen osuus (Jari Salminen):

 • Antikainen et al. Kasvatussosiologia teoksesta seuraavat luvut:
  • 3.2 (Julkisen koulutuksen pakko ja sen selitykset)
  • 5 (Koulutuksen yhteiskunnalliset tehtävät)
  • 7 (Opettavat ammattikunnat - pyrkimys professioksi)
  • 8 (Koulun käytännöt)

Teos on lainattavissa yliopiston opiskelijakirjastosta sekä kirjaversiona että digitaalisena versiona.

 • Tyack, D. & Cuban, L. 1995. Tinkering toward utopia. A century of public school reform. London: Harvard University Press. Luvut: Prologue: Learning from the Past (s. 1–11) ja Why the Grammar of Schooling Persist (s. 85–109). Teos löytyy tietokannasta (edellyttää yliopiston tunnuksia): http://site.ebrary.com.libproxy.helsinki.fi/lib/helsinki/detail.action?docID=10318402&p00=cuban%2C+larry
 • Salminen, J. (2012). Koulun pirulliset dilemmat teoksesta seuraavat luvut: 2. Koulutodellisuuden monimutkaisuus ja vaikeus nähdä se, 7. Systematiikka vastaan spontaanius, 8. Erilaistuminen vastaan eheys, 9. Luonto vastaan sosialisaatio, 10. Pakko vastaan vapaus. Teos on lainattavissa yliopiston opiskelijakirjastossa ja se löytyy e-kirjana yliopiston opiskelijakirjastosta.
 • Simola, H. 2002. Ilmaan propattu - toiveiden rationalismi koulureformien diskursiivisena perustana. Julkaisussa R. Honkonen (ed.) Koulutuksen lumo; Retoriikka, politiikka ja arviointi. Tampere: Tampere University Press, 55–73. http://urn.fi/urn:isbn:951-44-5497-9
 • Salminen, J. & Säntti, J. 2012 Akateemisen yleisdidaktiikan vaikea lyhyt historia 1960-luvulta 2000-luvulle. Kasvatus & Aika 6 (2) 2012, 5–20. https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68320/29356
 • Lisäksi Moodlessa olevat verkko- ja videoaineistot.

Monikulttuurisuusosuus (Heini Paavola):

 • Verkkoluennot
 • Rastas, A., Huttunen, L. & Löytty, O. (2006). (toim.) Suomalainen vieraskirja. Tampere: Vastapaino, 41–227. (saatavana e-kirjana)
 • Dervin, F. (2016). Interculturality in Education: A Theoretical and Methodological Toolbox. London: Macmillan Publishers Ltd, 7-55. (saatavana e-kirjana)

Asteikolla 0-5.

Kohderyhmä

Opintojakso sopii luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille, kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Sisältö

Opintojaksolla

 • käsitellään suomalaisen kasvatus- ja sivistyshistorian pääpiirteet ja koulutuspolitiikan viimeaikaiset keskeiset muutokset,
 • tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kasvatusinstituutioiden toimintaan, muutokseen ja jatkuvuuteen,
 • perehdytään kasvatusfilosofian perusteisiin,
 • pohditaan arvojen ja asenteiden syntymistä ja sitä, miten itse kunkin kulttuuritausta vaikuttaa omassa ajattelussa ja toiminnassa,
 • perehdytään kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen perusperiaatteisiin ja pohditaan niiden yhteyttä kasvatuksen käytänteisiin,
 • tarkastellaan kasvatuksen sosiaalisia ja (inter-)kulttuurisia näkökulmia uudistavista ja postmoderneista lähestymistavoista käsin.

Aikataulu

Kurssilla on käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 5.5.2021.

Linkin ja kurssiavaimen kurssin Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus


Verkkoluennot
(monikulttuurisuus)

 • ma 10.5.21 klo 17-18.15
 • ma 17.5.21 klo 17-18.15

Vaihtoehtoiset esseiden palautuspäivät:

ma 21.6.21 tai
ke 4.8.21

Arviointi

Asteikolla 0-5
Lue lisää: Opintojen arviointi ja opintosuoritukset

Verkkoluennot, opintomateriaalit, esseet

Filosofis-yhteiskunnallinen osuus (Jari Salminen): Essee
Monikulttuurisuus-osuus (Heini Paavola): Verkkoluennot ja essee

Opintojakso on osa luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opintosuuntien mukaisia kasvatustieteen perusopintoja 25 op.