Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 e. Lisätietoja.

Opintojakso on tarkoitettu psykologian aineopintojen alkukuulustelun perusteella valituille sekä Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien lisäopintojen (30 op) opiskelijoillle.

Jos olet täydentämässä aiemmin aloittamiasi Psykologian aineopintoja tai Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiä lisäopintoja (30 op), täydennyksen voi tällä opintojaksolla suorittaa vain opintojakson kirjatentti suoritusvaihtoehdolla. Otathan yhteyttä oheisella lomakkeella: Yhteydenottolomake

Kuvaus

Opintojakso kuuluu psykologian aineopintoihin.

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa selittää, kuvata ja arvioida sekä yksilöön että ympäristöön sekä niiden vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä, jotka voivat toimia suojaavina tai riskitekijöinä psykopatologian kehittyminen taustalla. Selittää ja kuvata psykopatologian kehittymistä kuvaavia teoreettisia malleja, perustella yksilön eri kehitysvaiheiden merkityksen psykopatologian kehittymisen taustalla sekä yhdistää aiemmin opittua tietoa yksilön normatiivisesta kehityksestä selittäessään kehityksellisiä polkuja psykopatologian taustalla.

  • Ympäristön eri tasoihin ja yksilön omiin ominaisuuksiin liittyvät riskit ja suojaavat tekijät yleisesti psykopatologian kehityksen taustalla
  • Yleisimpien lapsuus/nuoruusiän käyttäytymisen ja mielenterveyshäiriöiden kehittymiseen vaikuttavat spesifit tekijät
  • Teoreettiset mallit ja mekanismit psykopatologian kehittymisen taustalla

Lewis, M. & Rudolph, K. D. (toim.) (2014) Handbook of developmental psychopathology, 3. painos

Arviointi asteikolla 0-5.

Luentoryhmät, jotka toteutetaan verkkoryhminä -zoomissa ja muuta verkkotyöskentelyä ja verkkotehtäviä

Verkkoluentoryhmät:

Opintojaksolla järjestetään kaksi verkkoluentoryhmää, joihin ilmoittaudutaan erikseen. Verkkoluentoryhmien osallistujamäärä on rajattu, joten jokaiselle ei voida taata paikkaa luentoryhmissä. Jakson toisena suoritusvaihtoehtona on kirjatentti.

HUOM! Verkkoluentoryhmiin ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostiviesti 9.12.2020 syksyllä 2020 psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot 30 op ja Psykologian aineopintoihin 35 op paikan syksyllä 2020 saaneille.

  • Verkkoluentoryhmä -verkko tapaamiset: Ma 18.1.-15.2.2021 klo 17.15-19.45
  • TAI
  • Verkkoluentoryhmä -verkkotapaamiset: Ke 20.1.-17.2.2021 klo 17.15-19.45

Luentoryhmästä poissaolo korvataan kirjallisilla lisätehtävillä.

Verkkoluentoryhmien Moodlen linkki ja kurssiavain ovat Omat sivut- palvelussa verkkoluentoryhmiin ilmoittautuneilla.