Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia, kirjatentti, kesä 2020 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 15.4.2020 - 10.10.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia, kesä 2020 5 Cr Verkkokurssi 5.5.2020 - 19.5.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto
Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia, kesä 2019 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 5.6.2019 - 14.10.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia, kesä 2019 5 Cr Kurssi 2.5.2019 - 21.5.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia, kesä 2018 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 6.6.2018 - 29.9.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia, kesä 2018 5 Cr Kurssi 8.5.2018 - 24.5.2018 Helsinki Avoin yliopisto

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Johdatus persoonallisuuspsykologiaan ja Johdatus kehityspsykologiaan opintojaksot. Opintojaksolle voi osallistua ilman psykologian aineopintojen alkukuulusteluun osallistumista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee hyvinvoinnin ja terveyden psykologian ydinsisällöt.

Opiskelija:

 • ymmärtää persoonallisuuden ja ympäristön sekä käyttäytymisen merkityksen psyykkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille ja terveydelle
 • tietää kuinka terveyttä ja hyvinvointia on määritelty ja tutkitaan
 • tuntee terveyserojen yhteiskunnallisia taustatekijöitä
 • ymmärtää stressin merkityksen terveydelle ja stressiin liittyviä yksilöllisiä ja ympäristötekijöitä
 • ymmärtää persoonallisuuden ja ympäristötekijöiden merkityksiä ihmisen hyvinvoinnin ongelmissa, terveyskäyttäytymisessä ja työelämässä
 • tuntee terveyspsykologista tutkimusta preventioista ja interventioista sekä osaa hyödyntää näitä preventioiden ja interventioiden kehittämiseen
 • osaa integroida kirjatietoa ja tutkimustietoa sekä tietää kuinka tietoa voi soveltaa käytäntöön
 • osaa tuoda esille perusteltuja oman tieteenalan käytänteitä ja sovelluksia asiakastilanteissa, yritysyhteistyössä ja terveydenhuoltokontekstissa sekä osaa toimia asiantuntijana terveyden ja hyvinvoinnin tehtävissä
 • kykenee hahmottamaan laajempia terveyden hoitoonn ja hyvinvoinin ylläpitoon ja edistämiseen liittyviä haasteita ja osaa yhdistää eri tieteenaloista saatavaa tietoa ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sisältö

 • Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät suojaavat tekijät ja riskitekijät
 • Hyvinvoinnin ja terveyden taustalla olevat psykologiset ja yhteiskunnalliset tekijät
 • Hyvinvoinnin ja terveyden määritelmät ja tutkimuksen keskeiset käsitteet
 • Hyvinvointia ja terveyttä muokkaavat tekijät
 • Stressi, terveyskäyttäytyminen ja terveyserot
 • Työhyvinvointi
 • Hyvinvointiin liittyvät interventio- ja preventionmenetelmät yksilön ja yhteiskunnan tasolla.

Oppimateriaali

 • Maltby J., Day L., Macaskill A. (2013). Personality, individual differences and intelligence. 3. painos, erikseen ilmoitettavin osin • Morrison V., Bennet P. (2016). An Introduction to health psychology. 4. painos, erikseen ilmoitettavin osin.
 • 5-10 kurssilla ilmoitettavaa tieteellistä tutkimusartikkelia tai tietolähdettä

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arviointiasteikko on 0-5.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Opintojakso sisältyy psykologian aineopintoihin (35 op).