Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksun suuruus on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.
Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston opintoihin alkaa 45 päivää ennen kurssin alkua.

Kuvaus

Kurssi sopii kaikille ryhmäprosesseista ja ryhmien välisistä suhteista kiinnostuneille

Suositellaan, että AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus ja AYSOSK-202 Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia on suoritettu ennen kurssille osallistumista.

Opintojakson käytyään opiskelija tutustuu sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa vallitseviin teorioihin ja lähestymistapoihin, joilla pyritään kuvaamaan ja selittämään ryhmäprosessien ja ryhmien välisten suhteiden sosiaalista rakentumista. Opiskelija oppii tunnistamaan erilaisia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa läsnäolevia ryhmäprosesseja (ryhmäsamaistuminen, ryhmänormit, ryhmäitsetunto, ryhmäkäyttäytyminen, vaikuttaminen) sekä ymmärtämään ryhmien välistä dynamiikkaa eri teorioiden ja lähestymistapojen avulla. Opiskelija tutustuu alan viimeaikaisimpiin empiirisiin tutkimuksiin ja samalla harjaantuu tieteellisten tekstien kriittisessä lukutaidossaan. Hän oppii käsitteellistämään ja selittämään ajankohtaisia, ryhmien välistä solidaarisuutta vs. kilpailua ja syrjintää ilmentäviä yhteiskunnallisia tapahtumia ja ilmiöitä.

Opintojaksolla perehdytään sosiaalipsykologisiin ryhmäprosesseja ja ryhmien välisiä suhteita tarkasteleviin eri tutkimusperinteisiin ja lähestymistapoihin ja opitaan hahmottamaan ryhmien sisäistä ja välistä dynamiikkaa esimerkiksi sosiaalisen identiteetin, sosiaalisen vaikuttamisen tai ennakkoluulojen ja syrjinnän teorioiden avulla. Lisäksi tutustutaan teorioihin ja tutkimuksiin, joilla pyritään selittämään sosiaalista muutosta ja löytämään tapoja vaikuttaa ryhmäsuhteiden dynamiikkaan. Opintojaksolla myös pohditaan näiden kysymysten merkitystä ja tieteellistä potentiaalia ajankohtaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa.

Kurssin kirjallisuus ilmoitetaan Moodlessa.

Asteikolla 0 - 5.

Kohderyhmä
Kurssi sopii kaikille ryhmäprosesseista ja ryhmien välisistä suhteista kiinnostuneille.

Edeltävät opinnot
Suositellaan, että AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus ja AYSOSK-202 Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia on suoritettu ennen kurssille osallistumista.

Verkkokurssi ajoituu 3.5.-20.6.21 väliselle ajalle. Loppuessee palautetaan 24.6.21. Kurssin suorittaminen edellyttää viikoittaiseen aikatauluun sitoutumista. Luentotallenteet tulevat Moodleen maanantaisin. Jokaisen luennon yhteydessä täytyy lukea yksi artikkeli. Luentoon ja artikkeliin perustuvat tehtävät täytyy palauttaa viikon jokaisena torstaina (klo 23.59 mennessä).

Kurssilla on käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 3.5.2021.
Linkin ja kurssiavaimen kurssin Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Luentotallenteet, 10 artikkelia ja niihin liittyvät tehtävät ja loppuessee.

Opintojakso on osa sosiaalitieteiden aineopintoja 35 op.