Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksun suuruus on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.
Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston opintoihin alkaa 45 päivää ennen kurssin alkua.

Kuvaus

Suositellaan, että AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus ja AYSOSK-202 Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia on suoritettu ennen opintojaksolle osallistumista.

Opintojakson käytyään opiskelija tuntee keskeisiä asenteita, motivaatiota ja toimintaa selittäviä sosiaalipsykologisia teorioita. Opiskelija on tutustumalla alan empiirisiin tutkimuksiin harjaantunut tieteellisten tekstien kriittisessä lukutaidossa. Hän osaa käyttää sosiaalipsykologisia käsitteitä asenteisiin ja käyttäytymiseen liittyvien ilmiöiden jäsentämisessä.

Opintojaksolla perehdytään sosiaalipsykologisiin asenteita, motivaatiota ja käyttäytymistä tarkasteleviin tutkimusperinteisiin ja lähestymistapoihin. Opiskelijat oppivat esimerkiksi sosiaaliskognitiivisen teorian, järkeillyn toiminnan lähestymistavan, itsemääräämisteorian, itsesäätelyteorian, tottumusteorian tai muiden vastaavien keskeisten teorioiden ydinkäsitteet ja linjaukset. Lisäksi opiskelija tunnistaa, mitä vaikuttamisen keinoja eri teorioiden perusteella voidaan käytännön interventioissa hyödyntää. Opintojaksolla myös pohditaan, miten näitä teorioita voi hyödyntää organisaatioiden kehittämisessä tai ajankohtaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa.

Fishbein M & Ajzen I (2010). Predicting and Changing Behavior: The Reasoned Action Approach. Psychology Press. Lisäksi opintojaksolla annettava oheiskirjallisuus.

Asteikolla 0-5. Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää pohdintatehtävien ja reflektioesseen tekemistä annetuissa aikarajoissa sekä yhden reflektioesseen vertaisarviointia.

Kohderyhmä
Kurssi sopii käyttäytymisen muutoksen sosiaalipsykologisista prosesseista ja interventioiden suunnittelusta kiinnostuneille.

Edeltävät opinnot
Suositellaan, että AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus ja AYSOSK-202 Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia on suoritettu ennen opintojaksolle osallistumista.

Verkkokurssi ajoituu 3.5.-20.6.21 väliselle ajalle. Kurssi koostuu teemaviikoista. Kunkin teemaviikon aikana luetaan itsenäisesti teemaan liittyvä kirjallisuus ja tehdään kirjallisuuteen perustuva pohdintatehtävä. Pohdintatehtävät ovat viikosta riippuen joko lyhyitä kirjallisia töitä tai ryhmäkeskusteluja. Pohdintatehtävien pohjalta työstetään reflektioesseetä, jonka ensimmäinen versio palautetaan kurssin puolivälissä ja lopullinen versio kurssin lopussa. Kukin opiskelija vertaisarvioi yhden reflektioesseen. Kurssin suorittaminen edelyyttää sitoutumista viikoittaiseen aikatauluun. Opettaja ilmoittaa kunkin teemaviikon aikana luettavan kirjallisuuden verkkokurssin alussa.

Kurssilla on käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 3.5.2021.
Linkin ja kurssiavaimen kurssin Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Luentotallenteet, pohdintatehtäviä, ryhmäkeskusteluja, reflektioessee.

Opintojakso on osa sosiaalitieteiden aineopintoja 35 op.