Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksun suuruus on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.
Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston opintoihin alkaa 45 päivää ennen kurssin alkua.

Kuvaus

Suositellaan, että AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus ja AYSOSK-202 Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia on suoritettu ennen opintojaksolle osallistumista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tiedon, erityisesti arkitiedon, erityispiirteitä ja sen muodostumisen perusprosesseja niin yksilö-, ryhmä-, yhteisö- kuin kulttuurisella tasolla. Opiskelija oppii ja harjaantuu sellaisiin akateemisiin perustaitoihin kuin hyvään kirjalliseen esittämiseen ja hyvään argumentointiin.

Opintojaksolla perehdytään tiedon, erityisesti arkitiedon, erityispiirteisiin ja sen muodostumisprosesseihin. Opintojaksolla tutustutaan alan tutkimustraditioihin huomioiden niin klassikkotutkimukset kuin uusimmat kehityskulut.

Pirttilä-Backman, A-M. & Ahola, S. (2016) Henkilökohtaiset tietokäsitykset ja yhteiset arkiteoriat. Teoksessa Kallio, E. (toim.). Ajattelun kehitys aikuisuudessa. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 135–153 (Kasvatusalan tutkimuksia; nro 71)

Sakki, I., Menard. R., Pirttilä-Backman, A-M (2017). Sosiaaliset representaatiot: yhteisön ja mielen välinen silta. Teoksessa Gronow, A. et al. (toim.) Mielen sosiaalisuus. s. 104-129. Gaudeamus.

Sakki, I., Mäkiniemi, J-P., Hakoköngäs, E. & Pirttilä-Backman, A-M. (2014) Miten tutkia sosiaalisia representaatioita? Julkaisussa: Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 51, 4, s. 317–329.

Täydentävä kirjallisuus ilmoitetaan Moodlessa.

Asteikolla 0-5.

Edeltävät opinnot
Suositellaan, että AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus ja AYSOSK-202 Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia on suoritettu ennen opintojaksolle osallistumista.

Verkkokurssi ajoittuu 3.5-20.6.21 väliselle ajalle. Opiskelu koostuu videoitujen asiantuntijahaastatteluiden katsomisesta, kurssilukemiston lukemisesta, kirjallisista tehtävistä ja verkkokeskusteluista. Suuri osa haastatteluista ja osa kirjallisuudesta on englanniksi. Kurssi on mahdollista suorittaa kokonaan etäopintoina verkossa. Kurssi vaatii kuitenkin säännöllistä osallistumista, sillä kurssin aikana on useampia tehtävien palautuksia sekä verkkokeskusteluja muiden opiskelijoiden kanssa.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa 3.5.21.

Linkin ja kurssiavaimen kurssin Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Asiantuntijahaastattelujen kuuntelu, kirjalliset tehtävät ja verkkokeskustelut

Opintojakso on osa Sosiaalitieteiden aineopintoja 35 op.