Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Johdatus vammaistutkimukseen, kesä 5 Cr Verkkokurssi 3.5.2021 - 14.6.2021 Helsinki Avoin yliopisto
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Johdatus vammaistutkimukseen, kesä 2020 5 Cr Kirjallinen työ 5.5.2020 - 31.7.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Johdatus vammaistutkimukseen, kesä 2019 5 Cr Luentokurssi 23.5.2019 - 11.6.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Johdatus vammaistutkimukseen, syksy 2018 (SOSK-YP212) 5 Cr Luentokurssi 4.9.2018 - 2.10.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Peruttu Johdatus vammaistutkimukseen, kesä 2018 5 Cr Luentokurssi 5.6.2018 - 26.6.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Johdatus vammaistutkimukseen, syksy 2017 5 Cr Luentokurssi 5.9.2017 - 3.10.2017 Helsinki Avoin yliopisto

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääkohdat vammaisuuden historiasta, vammaisuuden määrittelytavoista, sekä keskeisistä vammaisuutta selittävistä teoreettisista malleista. Opiskelija kykenee myös analysoimaan vammaisuuden yhteneväisyyksiä ja eroja muihin vähemmistöryhmiin nähden. Lisäksi opiskelija osaa nimetä länsimaisissa yhteiskunnissa olevia, nimenomaisesti vammaisia koskevia osallistumisen esteitä esimerkiksi asumisen, opiskelun, työn ja vapaa-ajan alueilla.

Sisältö

Opintojakso tarjoaa yleiskuvan vammaisuuden historiasta, vammaisten ihmisten yhteiskunnallisesta asemasta sekä vammaistutkimuksesta akateemisena oppialana. Opintojaksolla tarkastellaan vammaisuutta yhteiskunnallisena, poliittisena, kulttuurisena ja taloudellisena ilmiönä.

Oppimateriaali

Vehmas, S. (2005). Vammaisuus: Johdatus historian, teoriaan ja etiikkaan (250 s.).
Davis, L. (2013). Introduction: normality, power, and culture. Teoksessa L. Davis (toim.), The Disability Studies Reader (4. Painos), 1-14. (e-aineisto)
Barnes, C. (2012). Understanding the social model of disability: past, present and future. Teoksessa N. Watson, A. Roulstone & C. Thomas (toim.), Routledge Handbook of Disability Studies, 12-29. (e-aineisto)

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikolla 0-5.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on osa sosiaalitieteiden aineopintoja 35 op.