Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opiskelija oppii arvioimaan kuoleman kohtaamisen keskeisiä teorioita ja tunnistamaan niitä ammatillisessa toiminnassa sekä kuolevan, omaisten että ammattilaisten oikeuksien näkökulmasta. Opiskelija oppii analysoimaan kuolemaan kytkeytyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä, kysymyksiä ja käytäntöjä sekä omaan kuolevaisuutensa ja elämän arvostamiseen liittyviä tunteitaan. Opiskelija oppii tunnistamaan ja ymmärtämään surun eri ilmenismuotoja sekä lohduttavan läsnäolon merkityksen sureville. Opiskelija oppii tunnistamaan myös itsetuhokäyttäytymisen ja tietämään miten voi toimia sen katkaisemiseksi.

Opetuksessa hyödynnetään soveltuvin osin anglosaksisissa maissa vakiintuneita "death studies" - opinto-ohjelmia. Painopisteenä on kuolemantutkimuksen moninäkökulmaisuus (kuolema on oma, mutta samalla kaikkien yhteinen ja myös yhteiskunnan asia) ja monitieteisyys. Opintojaksolla perehdytään keskeisiin kuolemateorioihin, yhteiskunnallisiin käytäntöihin, menettelytapoihin ja toimintamalleihin kuoleman yhteydessä ja pohditaan elämän arvostamiseen liittyviä eksistentiaalisia kysymyksiä. Kurssilla käsitellään lisäksi aihepiirin kannalta keskeisiä moraalikysymyksiä. Teoreettisen opetuksen, ekskursioiden ja ryhmätöiden myötä ”eletään” tai ”koetaan" kuolevaisuutta, rinnakkain sen kanssa ”elettyä” ja ”koettua" reflektoidaan yhdessä etäisyyttä ottamalla.

Pakollinen kirjallisuus:
Molander, G.: Matka mullan alle – kuolematyöntekijöiden arki.

Suositeltava kirjallisuus:
Molander, G.: Hoidanko oikein? Eettinen kuormitus hoito- ja hoivatyössä. Soveltuvin osin.

Lisäksi opintojaksolla annettava oheiskirjallisuus.

Loppuarvosana määräytyy tentin perusteella asteikolla 0-5.

Luennot, ryhmätyötehtävät, reflektiopäiväkirja, ekskursiot ja tentti. Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa. Kurssin lopussa pidetään tentti. Kurssi ajoituu 9.2.-13.4.21 väliselle ajalle. Tarkemmat tiedot löydät täältä.

Kurssi alkaa oman elämäntilanteen ja kuoleman herättämien tunteiden kirjallisella reflektoinnilla. Opetuksen tavoitteena on dialogisuus ja opiskelijoiden reflektointi myös oman kokemuksellisuutensa pohjalta. Kurssiin kuuluu luento-opetusta sekä opiskelijoiden kirjallisia ja suullisia esityksiä yksilöllisesti ja ryhmätöinä. Ryhmätyöt (n. 20 minuuttia kerrallaan) esitetään luentojen lopuksi, minkä jälkeen niistä keskustellaan. Aiheet sovitaan ensimmäisellä luonnolla ja ensimmäinen ryhmätyöesitys on jo toisen luennon yhteydessä.

Kurssilla teemme kolme ekskursioita (alustavasti saattohoitokoti, hautaustoimisto, krematorio), jolloin tutustumme kuolematyöntekijöiden arkeen ja kuoleman kohtaamiseen liittyviin nykykäytäntöihin. Päivämäärät ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla. Käymme yhdessä läpi eksursioiden yhteydessä heränneitä tunteita ja niiden pohjalta syntynyttä itsereflektointia. Kurssi päättyy oman elämäntilanteen ja kuoleman herättämien tunteiden kirjallisella reflektoinnilla.

Mikäli opiskelija ei halua osallistua ekskursioon (esimerkiksi hautaustoimistossa tai krematoriossa käynti), tulee hänen kirjoittaa essee kyseisestä instituutiosta ja sen toiminnasta esim. kirjan ”Matka mullan alle - kuolematyöntekijöiden arki” pohjalta.

Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat Sosiaalitieteiden koulutusohjelman järjestämälle kurssille.

Opintojakso kuuluu Sosiaalipsykologian maisteriopintoihin.