Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 5.9.2017
14:15 - 15:45
To 7.9.2017
14:15 - 15:45
Ti 12.9.2017
14:15 - 15:45
To 14.9.2017
14:15 - 15:45
Ti 19.9.2017
14:15 - 15:45
To 21.9.2017
14:15 - 15:45
Ti 26.9.2017
14:15 - 15:45
To 28.9.2017
14:15 - 15:45
Ti 3.10.2017
14:15 - 15:45
To 5.10.2017
14:15 - 15:45
Ti 10.10.2017
14:15 - 15:45
To 12.10.2017
14:15 - 15:45
Ti 17.10.2017
14:15 - 15:45
To 19.10.2017
14:15 - 15:45

Materiaalit

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja

Jakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso antaa uskontotieteellisiä välineitä tulkita ja tarkastella uskonnon paikkaa inhimillisessä kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten ajattelussa. Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, minkälainen oppiaine uskontotiede on ja miten se suhteutuu muihin tieteenaloihin, hahmottaa uskontotieteen tutkimuskohteen eli uskonnon määrittelyn problematiikkaa sekä tutkimuskäsitteiden arkikäytön ja tieteellisen käytön välisiä suhteita. Hän tuntee uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä ja osaa arvioida niiden merkitystä uskonnon tieteellisessä tarkastelussa, sekä tuntee ja osaa erotella uskontotieteen eri tutkimussuuntausten tavat tarkastella uskontoa.

Sisällöllisesti kurssi jakautuu kolmeen osaan. Ensinnäkin kurssilla pohditaan uskontotiedettä tieteenalana, sen rakentumista, suhdetta muihin tieteenaloihin ja merkitystä. Toiseksi tarkastellaan uskonnon käsitteen monimerkityksellistä luonnetta ja opetellaan joitakin keskeisiä tapoja, joilla uskontoa on määritelty, sekä mietitään näiden määritelmien hyviä ja huonoja puolia ja erilaisia sovellusmahdollisuuksia. Kolmanneksi esitellään joitakin tämän hetken uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä, tutkimusnäkökulmia ja tutkijoita. Tarkastelutapa on koko ajan ilmiölähtöinen, jolloin lähdetään liikkeelle esimerkkitapauksista, joiden kautta edetään teoreettisiin kysymyksenasetteluihin.

Kurssi suoritetaan luentotentillä jossa vastataan esseemuotoisesti kurssilla annetusta kysymyspatteristosta valittuihin – sekä luennoilta että kirjallisuudesta saatua tietoa soveltaviin – kysymyksiin. Kurssilla on myös alku- ja lopputehtävä, joiden tavoitteena on testata sekä opiskelijan lähtötiedot tieteenalasta että se, miten tieto ja ymmärrys tieteenalan luonteesta ovat kasvaneet kurssin myötä. Arvioinnissa annetaan erityispainoa ensinnäkin sille, miten opiskelija on pystynyt soveltamaan saamaansa tietoa ja toiseksi sille, miten hän on havainnollistanut vastaustaan esimerkeillä.

Kirjallisuus annetaan kurssisivulla

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Asteikolla 0-5.

Opintojakso korvaa myös Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman kohtaan TUK-105.

Luennot 14*2h ja tentti sekä alku - ja lopputehtävä.

Opintojakson tenttipäivät ovat 19.10.2017 (järjestetään viimeisellä luentokerralla, ei tarvitse ilmoittautua), 13.12.2017 (Muista ilmoittautua Avoimen tenttipalvelun kautta vähintään 10 vuorokautta ennen tenttiä) ja 14.2.2018 (Muista ilmoittautua Avoimen tenttipalvelun kautta vähintään 10 vuorokautta ennen tenttiä).

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa Avoimen opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen. Jaksolla on rajallinen määrä paikkoja.