kuva: https://pixabay.com/en/diya-light-flame-celebration-2918628/

Kurssin tarkempi aikataulu ja opetuspaikat löytyvät täältä:
https://courses.helsinki.fi/fi/TUK-105/124974465

Ilmoittaudu

Materiaalit

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja

Jakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso antaa uskontotieteellisiä välineitä tulkita ja tarkastella uskonnon paikkaa inhimillisessä kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten ajattelussa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää, minkälainen oppiaine uskontotiede on ja miten se suhteutuu muihin tieteenaloihin
  • hahmottaa uskontotieteen tutkimuskohteen eli uskonnon määrittelyn problematiikkaa sekä tutkimuskäsitteiden arkikäytön ja tieteellisen käytön välisiä suhteita
  • tuntee uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä ja osaa arvioida niiden merkitystä uskonnon tieteellisessä tarkastelussa
  • tuntee ja osaa erotella uskontotieteen eri tutkimussuuntausten tavat tarkastella uskontoa.

Opintojakso jakautuu sisällöllisesti kolmeen osaan:

  • Opintojaksolla pohditaan uskontotiedettä tieteenalana, sen rakentumista ja merkitystä sekä suhdetta muihin tieteenaloihin.
  • Opintojaksolla tarkastellaan uskonnon käsitteen monimerkityksellistä luonnetta ja opetellaan joitakin keskeisiä tapoja, joilla uskontoa on määritelty. Lisäksi mietitään näiden määritelmien hyviä ja huonoja puolia ja erilaisia sovellusmahdollisuuksia.
  • Opintojaksolla esitellään joitakin tämän hetken uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä, tutkimusnäkökulmia ja tutkijoita. Tarkastelutapa on ilmiölähtöinen: liikkeelle lähdetään esimerkkitapauksista, joiden kautta edetään teoreettisiin kysymyksenasetteluihin.

Kurssi suoritetaan luentotentillä jossa vastataan esseemuotoisesti kurssilla annetusta kysymyspatteristosta valittuihin – sekä luennoilta että kirjallisuudesta saatua tietoa soveltaviin – kysymyksiin. Kurssilla on myös alku- ja lopputehtävä, joiden tavoitteena on testata sekä opiskelijan lähtötiedot tieteenalasta että se, miten tieto ja ymmärrys tieteenalan luonteesta ovat kasvaneet kurssin myötä. Arvioinnissa annetaan erityispainoa ensinnäkin sille, miten opiskelija on pystynyt soveltamaan saamaansa tietoa ja toiseksi sille, miten hän on havainnollistanut vastaustaan esimerkeillä.

Annetaan opetuksen yhteydessä.

Jakso arvioidaan yleisellä asteikolla 0-5.Tehtävät arvioidaan osaamistavoitteiden perusteella. Arvioinnissa annetaan erityispainoa ensinnäkin sille, miten opiskelija on pystynyt soveltamaan saamaansa tietoa ja toiseksi sille, miten hän on havainnollistanut vastaustaan esimerkeillä.

Opintojakso korvaa myös Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman kohtaan TUK-105.

Keskustelua aktivoiva luentokurssi, joka suoritetaan esseemuotoisella luentotentillä. Kurssilla on myös alku- ja lopputehtävä, joiden tavoitteena on kartoittaa opiskelijan lähtötietoja tieteenalasta sekä sitä, miten tieto ja ymmärrys tieteenalan luonteesta ovat kasvaneet kurssin myötä.

Tenttipäivät:

to 18.10. klo 12.15 - 14.45 (luennon yhteydessä, ei tarvitse ilmoittautua)
ke 14.11. klo 17-20 (Avoimen tenttipalvelu järjestää, muista ilmoittautua tähän tenttiin vähintään 10 vuorokautta ennen tenttiä)
ke 19.12. klo 17-20 (Avoimen tenttipalvelu järjestää, muista ilmoittautua tähän tenttiin vähintään 10 vuorokautta ennen tenttiä)

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet
Tenttipaikat
Käytännön ohjeita opiskeluun