Kuva: Pixabay (CC0 Creative Commons): monk-555391_340.jpg

Katso luentojen ajat ja paikat koulutusohjelman kurssisivulta https://courses.helsinki.fi/fi/TUK-105/130777118

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Kurssi on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelman opetukseen. Kurssille on varattu 10 opiskelijan kiintiö Avoimen yliopiston opiskelijoille.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Luentokurssi sopii kaikille uskontotieteestä kiinnostuneille. Kurssille osallistuminen ei vaadi aiempia opintoja aihepiiristä.

Opintojakso antaa uskontotieteellisiä välineitä tulkita ja tarkastella uskonnon paikkaa inhimillisessä kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten ajattelussa. Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, minkälainen oppiaine uskontotiede on ja miten se suhteutuu muihin tieteenaloihin, hahmottaa uskontotieteen tutkimuskohteen eli uskonnon määrittelyn problematiikkaa sekä tutkimuskäsitteiden arkikäytön ja tieteellisen käytön välisiä suhteita. Hän tuntee uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä ja osaa arvioida niiden merkitystä uskonnon tieteellisessä tarkastelussa, sekä tuntee ja osaa erotella uskontotieteen eri tutkimussuuntausten tavat tarkastella uskontoa.

Sisällöllisesti kurssi jakautuu kolmeen osaan. Ensinnäkin kurssilla pohditaan uskontotiedettä tieteenalana, sen rakentumista, suhdetta muihin tieteenaloihin ja merkitystä. Toiseksi tarkastellaan uskonnon käsitteen monimerkityksellistä luonnetta ja opetellaan joitakin keskeisiä tapoja, joilla uskontoa on määritelty, sekä mietitään näiden määritelmien hyviä ja huonoja puolia ja erilaisia sovellusmahdollisuuksia. Kolmanneksi esitellään joitakin tämän hetken uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä, tutkimusnäkökulmia ja tutkijoita. Tarkastelutapa on koko ajan ilmiölähtöinen, jolloin lähdetään liikkeelle esimerkkitapauksista, joiden kautta edetään teoreettisiin kysymyksenasetteluihin.

Annetaan opetuksen yhteydessä.

Jakso arvioidaan yleisellä asteikolla 0-5.Tehtävät arvioidaan osaamistavoitteiden perusteella. Arvioinnissa annetaan erityispainoa sille, miten opiskelija on pystynyt soveltamaan saamaansa tietoa ja miten hän on havainnollistanut vastaustaan esimerkeillä.

Keskustelua aktivoiva luentokurssi, joka suoritetaan esseemuotoisella luentotentillä.

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa Avoimen opiskelijat osallistuvat teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelman opetukseen. Jaksolla on 10 opiskelijan kiintiö Avoimen yliopiston opiskelijoille.

Katso kurssin luentojen ajat ja paikat koulutusohjelman kurssisivulta.

Kurssilla on myös alku- ja lopputehtävä, joiden tavoitteena on kartoittaa opiskelijan lähtötietoja tieteenalasta sekä sitä, miten tieto ja ymmärrys tieteenalan luonteesta ovat kasvaneet kurssin myötä.

Luentotentti viimeisellä luentokerralla to 17.10.2019 klo 12.15-14.45. Katso tenttipaikka kurssisivulta.


Käytännön ohjeita opiskeluun

Opintojakso on osa teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja 25 op. Sillä on korvaavuus myös uskontotieteen tieteenalaopintojen 15 op:n kohtaan Uskontotieteen perusteet 5 op.