Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Uusintatenttiin voivat ilmoittautua AYTUK-105 Uskontotieteen perusteet 5 op, syksy 2019 -luentokurssille osallistuneet opiskelijat.

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 29.11.2019
12:30 - 16:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Uusintatenttiin voivat ilmoittautua AYTUK-105 Uskontotieteen perusteet 5 op, syksy 2019 -luentokurssille osallistuneet opiskelijat.

Kuvaus

Uusintatentti on tarkoitettu AYTUK-105 Uskontotieteen perusteet 5 op, syksy 2019 -luentokurssille osallistuneille.

Kurssi antaa uskontotieteellisiä välineitä tulkita ja tarkastella uskonnon paikkaa inhimillisessä kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten ajattelussa. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää, minkälainen oppiaine uskontotiede on ja miten se suhteutuu muihin tieteenaloihin
  • hahmottaa uskontotieteen tutkimuskohteen eli uskonnon määrittelyn problematiikkaa sekä tutkimuskäsitteiden arkikäytön ja tieteellisen käytön välisiä suhteita
  • tuntee uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä ja osaa arvioida niiden merkitystä uskonnon tieteellisessä tarkastelussa
  • tuntee ja osaa erotella uskontotieteen eri tutkimussuuntausten tavat tarkastella uskontoa.

Opintojakso jakautuu sisällöllisesti kolmeen osaan:

  • Opintojaksolla pohditaan uskontotiedettä tieteenalana, sen rakentumista ja merkitystä sekä suhdetta muihin tieteenaloihin.
  • Opintojaksolla tarkastellaan uskonnon käsitteen monimerkityksellistä luonnetta ja opetellaan joitakin keskeisiä tapoja, joilla uskontoa on määritelty. Lisäksi mietitään näiden määritelmien hyviä ja huonoja puolia ja erilaisia sovellusmahdollisuuksia.
  • Opintojaksolla esitellään joitakin tämän hetken uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä, tutkimusnäkökulmia ja tutkijoita. Tarkastelutapa on ilmiölähtöinen: liikkeelle lähdetään esimerkkitapauksista, joiden kautta edetään teoreettisiin kysymyksenasetteluihin.

Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Tarkemmat arviointikriteerit ja -menetelmät ilmoitetaan opetusohjelmassa.

VIKTIGT! Skriv i fältet för tilläggsuppgifter
-tentamenslitteratur som du ska avlägga i denna tentamen (du kan kopiera tentamenslitteratur ifrån studieperiodens sida, som du hittar genom "visa studieperioden" -linken på denna sida)
-namnet på tentatorn
-eventuella tidigare studieprestationer och deras tidpunkter, som tillhör denna studiekurs
-hur många studieveckor eller studiepoäng du ska avlägga i denna tentamen
-om du vill ha frågorna på svenska eller på engelska

Uskontotieteen perusteet -luentokurssin uusintatentti.

TÄRKEÄÄ! Kirjoita lisätietoja -kenttään
-mitä tentit: luettu kirjallisuus (kirjallisuuden voit kopioida opintojakson sivulta, jolle on linkki tämän sivun oikeassa ylälaidassa)
-kuka on tentaattori
-opintojaksoon liittyvät mahdolliset aiemmat opintosuoritukset sekä niiden suoritusajankohta
-kuinka monta opintopistettä tai -viikkoa suoritat tässä tentissä
-jos haluat tenttikysymykset ruotsiksi tai englanniksi

Opintojakso on osa Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja 25 op.