Kuva: Pixabay

Millainen uskontotiede on tieteenalana? Miten uskontoa määritellään ja millainen on uskonnon käsitteen monimerkityksellinen luonne? Mitkä ovat tämän hetken uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä ja -näkökulmia?

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Kurssi on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelman opetukseen. Kurssille on varattu 15 opiskelijan kiintiö Avoimen yliopiston opiskelijoille.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi sopii kaikille uskontotieteestä kiinnostuneille. Kurssille osallistuminen ei vaadi aiempia opintoja aihepiiristä.

Kurssi antaa uskontotieteellisiä välineitä tulkita ja tarkastella uskonnon paikkaa inhimillisessä kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten ajattelussa. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää, minkälainen oppiaine uskontotiede on ja miten se suhteutuu muihin tieteenaloihin
  • hahmottaa uskontotieteen tutkimuskohteen eli uskonnon määrittelyn problematiikkaa sekä tutkimuskäsitteiden arkikäytön ja tieteellisen käytön välisiä suhteita
  • tuntee uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä ja osaa arvioida niiden merkitystä uskonnon tieteellisessä tarkastelussa
  • tuntee ja osaa erotella uskontotieteen eri tutkimussuuntausten tavat tarkastella uskontoa.

Sisällöllisesti kurssi jakautuu kolmeen osaan. Ensinnäkin kurssilla pohditaan uskontotiedettä tieteenalana, sen rakentumista, suhdetta muihin tieteenaloihin ja merkitystä. Toiseksi tarkastellaan uskonnon käsitteen monimerkityksellistä luonnetta ja opetellaan joitakin keskeisiä tapoja, joilla uskontoa on määritelty, sekä mietitään näiden määritelmien hyviä ja huonoja puolia ja erilaisia sovellusmahdollisuuksia. Kolmanneksi esitellään joitakin tämän hetken uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä, tutkimusnäkökulmia ja tutkijoita. Tarkastelutapa on koko ajan ilmiölähtöinen, jolloin lähdetään liikkeelle esimerkkitapauksista, joiden kautta edetään teoreettisiin kysymyksenasetteluihin.

Kurssi suoritetaan tentillä jossa vastataan esseemuotoisesti kurssilla annetusta kysymyspatteristosta valittuihin – sekä luennoilta että kirjallisuudesta saatua tietoa soveltaviin – kysymyksiin. Kurssilla on myös alku- ja lopputehtävä, joiden tavoitteena on testata sekä opiskelijan lähtötiedot tieteenalasta että se, miten tieto ja ymmärrys tieteenalan luonteesta ovat kasvaneet kurssin myötä. Arvioinnissa annetaan erityispainoa ensinnäkin sille, miten opiskelija on pystynyt soveltamaan saamaansa tietoa ja toiseksi sille, miten hän on havainnollistanut vastaustaan esimerkeillä. Keskustelua aktivoiva luentokurssi 28 tuntia.

Annetaan opetuksen yhteydessä.

Jakso arvioidaan yleisellä asteikolla 0-5.Tehtävät arvioidaan osaamistavoitteiden perusteella. Arvioinnissa annetaan erityispainoa ensinnäkin sille, miten opiskelija on pystynyt soveltamaan saamaansa tietoa ja toiseksi sille, miten hän on havainnollistanut vastaustaan esimerkeillä.

Kurssi suoritetaan verkkokurssina.

Kurssin suoritus muodostuu viikkotehtävistä (kirjoitus- ja keskustelutehtäviä), kirjallisesta lopputyöstä sekä verkkotentistä.
Verkkotentti pidetään Moodlen kurssialueella perjantaina 16.10. klo 14-16. Uusinnat järjestetään Moodlessa 13.11. ja 4.12. klo 14-16.

Viikkotehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty, kurssin kokonaisarvosana muodostuu lopputyön (50%) ja tentin (50%) arvosanoista.

Tarkemmat ohjeet annetaan kurssin ensimmäisessä tapaamisessa 1.9., joka pidetään etäluentona.

Opetus on yhteisopetusta, jossa Avoimen opiskelijat osallistuvat teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelman opetukseen. Jaksolla on 15 opiskelijan kiintiö Avoimen yliopiston opiskelijoille.

Katso kurssin luentojen ajat koulutusohjelman kurssisivulta.


Käytännön ohjeita opiskeluun

Opintojakso on osa teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja 30 op. Sillä on korvaavuus myös uskontotieteen tieteenalaopintojen 15 op:n kohtaan Uskontotieteen perusteet 5 op.