Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Kurssi on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelman opetukseen. Kurssille on varattu 10 opiskelijan kiintiö Avoimen yliopiston opiskelijoille.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii teologian ja uskonnontutkimuksen sekä uskontotieteen opiskelijoille sekä kaikille uskontotieteestä kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uskontotieteen keskeisiä näkökulmia, osaa eritellä niiden tärkeimpiä yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia sekä arvioida niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Hän tunnistaa erilaisten näkökulmien (oppi)historiallisen kehittymisen pääpiirteet. Opiskelija osaa soveltaa yhtä keskeistä näkökulmaa aineistoon ja jäsentää, miten sitä kautta saavutettava tieto suhteutuu toisenlaisten teorioiden, menetelmien ja aineistojen kautta saavutettavaan tietoon.

Opintojakso järjestetään syksystä 2019 alkaen tunnisteella AYTUK-2503. Opintojakso vastaa uskontotieteen aiempaa KUKA-US204 Uskontotieteen lähestymistavat -jaksoa.

Opintojaksossa käsitellään uskontotieteen keskeisiä näkökulmia. Painopiste on nykyajan teoreettisessa ja menetelmällisessä keskustelussa, mutta niitä käsitellään tuomalla mukaan (oppi)historiallinen näkökulma. Yksittäisten tutkimusteoreettisten näkökulmien ja uskontoteorioiden lisäksi opintojaksossa käsitellään uskontotieteelliseen tutkimusprosessiin liittyviä kysymyksiä erilaisten menetelmien ja aineistojen etuja ja puutteita vertaillen.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 – 5. Arviointi perustuu opiskelijan yksilöllisesti tuottaman akateemisen esseen, pienempien kurssin aikana suoritettavien kirjoitustehtävien ja muun aktiivisuuden avulla osoitettuun osaamistavoitteiden mukaiseen osaamiseen.

Opintojakson suorittaminen edellyttää opiskelijalta lähiopetukseen osallistumista, siihen liittyvän oheismateriaalin ja -kirjallisuuden opiskelua sekä kirjallisten tuotosten tekemistä.

Kontaktiopetusta 12-28 tuntia. Opetusmenetelmänä on aktivoiva luennointi

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa Avoimen opiskelijat osallistuvat teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelman opetukseen. Kurssille on varattu 10 opiskelijan kiintiö Avoimen yliopiston opiskelijoille.

Kurssin luentojen ajat ja paikat löytyvät koulutusohjelman kurssisivulta.

Opintojakso sisältyy teologian aineopintoihin sekä uskontotieteen tieteenalaopintoihin, jossa se vastaa käytöstä poistunutta koodia KUKA-US204.