Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Kontekstuaalinen teologia, kevät 2020 5 Cr Verkkokurssi 9.3.2020 - 3.5.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Kurssia edeltävinä opintoina suositellaan teologian ja uskonnontutkimuksen perus- ja aineopintoja sekä tieteellisen kirjoittamisen opintoja (Akateemiset tekstitaidot -kurssi tai vastaavat tiedot). Englanninkielisen oppimateriaalin lukemiseen tarvitaan lisäksi riittävä englannin kielen kielitaito.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää mitä kontekstuaalisella teologialla tarkoitetaan ja miten se on kehittynyt. Opiskelija tuntee globaalin etelän teologista ajattelua. Opiskelija hallitsee peruskäsitteet ja osaa soveltaa kontekstuaalisen teologian näkökulmia itsenäisesti.

Sisältö

Kurssi antaa perustiedot siitä mitä kontekstuaalisella teologialla tarkoitetaan, millaisia kysymyksiä siinä käsitellään ja miten se on kehittynyt. Näkökulma on globaali. Painopiste on systemaattisessa teologiassa, mutta kontekstuaalista teologiaa esitellään myös muiden teologisten oppiaineiden ja monitieteisyyden näkökulmasta.

Kontekstuaalinen teologia on hyvin laaja kattokäsite. Kurssilla käsitellään sitä, mitä ylipäätään voidaan pitää kontekstuaalisena teologiana ja mitä termillä tarkoitetaan/ei tarkoiteta. Universaalisuus – kontekstuaalisuus –suhde. Esitellään keskeisimmät kontekstuaalisen teologian muodot: afrikkalainen, aasialainen ja latinalaisamerikkalainen kontekstuaalinen teologia; kontekstuaalisen teologian suhde vapautuksen teologiaan; feministiteologia sekä etelästä että pohjoisesta; globaalin pohjoisen kontekstuaaliset teologiat; miten teologia vastaa globaaleihin kysymyksiin (ympäristö, rauha ja konfliktit, köyhyys ja kehitys, ihmisoikeudet, sukupuoli ja seksuaalisuus, globaalietiikka); kulttuurienvälinen teologia; kristinuskon painopiste globaalissa etelässä, lähetysyhteistyö, ekumenia ja uskontodialogi. Kontekstuaalinen raamatuntutkimus ja -tulkinta. Eletyn uskonnon ja systemaattisen teologian suhde.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikolla 0-5