Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Kaupungistuminen, uskonto ja sosiaaliset ongelmat, kevät 2020 5 Cr Verkkokurssi 9.3.2020 - 3.5.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto

Kohderyhmä

Opintojakso sopii teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelijoille, alan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Kurssia edeltävinä opintoina suositellaan teologian ja uskonnontutkimuksen perus- ja aineopintoja sekä tieteellisen kirjoittamisen opintoja (Akateemiset tekstitaidot -kurssi tai vastaavat tiedot). Englanninkielisen oppimateriaalin lukemiseen tarvitaan lisäksi riittävä englannin kielen kielitaito.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa eritellä kaupungin, uskonnon ja sosiaalisten ongelmien yhteyksiä

- Hän osaa analysoida uskonnon asemaan ja sosiaalisiin ongelmiin liittyviä kehityskulkuja ja niihin vaikuttamista kaupunkikontekstissa

- Opiskelija osaa soveltaa tutkimustietoa käytännön ongelmaan ja tehdä tutkimustietoon ja muuhun tiedonkeruuseen pohjautuvan kirjallisen työn tiettyyn käytännön haasteeseen liittyen; opiskelija ymmärtää käytännön ongelmaan vaikuttamiseen pyrkivän soveltavan työn vaiheet

- Opiskelija kartuttaa kirjallisen ja suullisen viestinnän taitojaan, vuorovaikutus- ja kohtaamisen taitojaan sekä valmiuksiaan soveltaa asiantuntijuuttaan työhön hyvinvoinnin puolesta

- Opiskelija kartuttaa vuosittain valittavan työelämäkumppanin toimintaan liittyviä tietoja ja taitoja (erilaiset sosiaaliset ongelmat, työ niiden vähentämiseksi, organisaatio)

- Hän osaa reflektoida karttunutta osaamistaan työelämän ja sosiaalisiin ongelmiin vaikuttamisen näkökulmista

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikolla 0-5

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on teologian ja uskonnontutkimuksen syventävien opintojen temaattinen opintojakso.