Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I, kesä 2021 5 Cr Verkkokurssi 3.5.2021 - 16.6.2021 Helsinki Avoin yliopisto
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I, lokakuu 2020 5 Cr Verkkokurssi 26.10.2020 - 18.12.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I, kesä 2020 5 Cr Verkkokurssi 4.5.2020 - 17.6.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I, lokakuu 2019 5 Cr Verkkokurssi 28.10.2019 - 20.12.2019 Etäopinnot Avoin yliopisto
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I, kesä 2019 5 Cr Verkkokurssi 2.5.2019 - 20.6.2019 Etäopinnot Avoin yliopisto
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I, lokakuu 2018 5 Cr Verkkokurssi 29.10.2018 - 17.12.2018 Etäopinnot Avoin yliopisto
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I, kesä 2018 5 Cr Verkkokurssi 3.5.2018 - 20.6.2018 Etäopinnot Avoin yliopisto
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I, lokakuu 2017 5 Cr Verkkokurssi 31.10.2017 - 13.12.2017 Helsinki Avoin yliopisto

Kohderyhmä

Opintojakso sopii kaikille Yhteiskunnallisen muutoksen opinnoista kiinnostuneille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tutkimustietoon perustuvia välineitä hahmottaa ja jäsentää poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia ja kehityskysymyksiä sekä yhteiskuntien historiallista ja kulttuurista monimuotoisuutta. Hän on tutustunut antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian lähestymistapoihin ja niitä yhdistäviin kysymyksenasetteluihin. Hän on kehittänyt hyvät edellytykset perehtyä paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin, vallan, vaurauden ja hyvinvoinnin jakautumiseen sekä ihmisten kokemuksiin yhteiskunnallisista muutoksista ja heidän pyrkimyksiinsä vaikuttaa niihin.

Sisältö

Opintojaksossa tutustutaan siihen, miten yhteiskunnallisen muutoksen dynamiikkaa ja globaalisti vaihtelevia muotoja käsitellään antropologiassa, kehitysmaatutkimuksessa, poliittisessa historiassa ja talous- ja sosiaalihistoriassa. Siinä pohditaan tapoja, joilla näiden tieteenalojen lähestymistapoja ja tutkimustietoa voidaan käyttää ja yhdistää ajankohtaisten paikallisten, kansallisten, kansainvälisten ja globaalien ongelmien käsittelyssä.

Oppimateriaali

Tieteellisten e-julkaisujen artikkeleita. Kurssin oppimateriaali löytyy verkkoympäristö Moodlesta.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen).

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Opintojakso sisältyy pakollisena Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmaan sekä 15, 25 tai 35 opintopisteen kokonaisuuksiin.