Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille kehitysmaatutkimuksen opinnoista kiinnostuneille.

Tämä kurssi tutkii kehitysmaiden sosiaalisia realiteetteja ja kurssilla pyritään ymmärtämään moninaisia ​​näkökohtia ihmisten arkipäivän kokemuksista ns. kolmannen maailman maissa. Kurssi keskittyy yhteiskunnallisen todellisuuden taloudellisiin, yhteiskunnallis-kulttuurisiin ja poliittisiin ulottuvuuksiin epätasa-arvon, poliittisen subjektiivisuuden ja postkolonialisuuden keskeisten käsitteiden avulla.

Toteutustapa ja pedagogiset valinnat

Kurssi toteutetaan Moodle-ympäristössä tapahtuvana verkkokurssina, mikä mahdollistaa kurssille osallistumisen opiskelijan fyysisestä paikasta riippumatta. Opinnot etenevät viikon kestävissä sykleissä siten, että kullakin viikolla tarkastellaan yhtä valittua laajempaa teemaa ja siihen liittyviä alateemoja. Kurssiaineistot avautuvat opiskelijoille siten, että alkavan viikkoperiodin aineistot ovat saatavilla viimeistään kunakin tiistaina klo 8:00. Kurssilla käytetään opiskelijoita aktivoivia työtapoja, kuten kaikille pakollisia verkkokeskusteluja sekä muita mahdollisia opettajan antamia tehtäviä.
Kurssin kantavana teemana on henkilökohtaisten, jokapäiväisten kokemusten yhteys laajempiin yhteiskunnallispoliittisiin prosesseihin ja tekijöihin, joita lähestytään valitun kirjallisen sekä muun kurssimateriaalin kautta. Kurssilla hyödynnetään monipuolisesti erityyppisiä aineistoja. Pakollisen kurssikirjallisuuden sekä niitä täydentävien tieteellisten artikkeleiden avulla opiskelijat saavat käsitteellisiä työkaluja valittujen teemojen tieteelliseen tarkasteluun. Valittu kaunokirjallisuus puolestaan auttaa opiskelijoita ymmärtämään yhteiskunnallisia realiteetteja ja kokemuksia yksilöiden tasolla.

Osaamistavoitteet
Kurssilla tarkastellaan kehitysmaiden yhteiskunnallisia realiteetteja ihmisten jokapäiväisen elämän (mikroperspektiivi) kokemusten kautta.
Opiskelija perehtyy kehitysmaiden yhteiskunnallisen todellisuuden taloudellisiin, sosio-kulttuurisiin ja poliittisiin ulottuvuuksiin sekä kykenee analysoimaan niitä epätasa-arvon, poliittisen subjektiivisuuden, positionaalisen tietämisen ja postkoloniaalisuuden käsitteiden avulla.
Kurssisisällön hyvän osaamistason saavuttanut opiskelija ymmärtää, kuinka yhteiskunnalliset rakenteet ja valtasuhteet sekä muut yhteiskunnallista todellisuutta rakentavat tekijät heijastuvat ihmisten arkisiin kokemuksiin sekä millaisia erilaisia ilmenemismuotoja ne voivat saada globaalissa etelässä.

Sisältö

Kurssin teemat linkittyvät laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten elinkeinot, kulttuuri ja yhteiskunta; ympäristö; valtio & valta; muuttoliike ja konfliktit. Kurssin teemoja tarkastellaan eri tieteenalojen tulokulmista käsin yhdistellen mm. antropologian, sukupuolentutkimuksen, kasvatustieteiden ja kehitysmaatutkimuksen näkökulmia sekä linkittäen niitä valittuihin, kaunokirjallisiin teksteihin kehitysmaiden yhteiskunnallisista todellisuuksista.

Kurssin rakenne:

Kurssi rakentuu seuraavien teemojen ympärille (sulkeissa mahdollisia temaattisia tarkastelunäkökulmia):

1) Elinkeinot (työllisyys, työttömyys, teollisuustyö, yhteiskunnallinen osallisuus ja ääni, lapsityövoima)
2) Kulttuuri ja yhteiskunta (kieli ja koulutus, uskonnot ja politiikka)
3) Valtio & valta (kansalaisuus, palveluiden saatavuus, byrokratia, valtion kulttuuri, poliittinen subjektiivisuus)
4) Intersektionaalisuus (sukupuoli, ikä, etnisyys, luokka, kykenevyys eli ’capability’)
5) Ympäristö (paikka, ilmastonmuutos, luonnonvarojen käyttö, saastuminen, köyhyys, ekologinen tietäminen)
6) Muuttoliike ja konfliktit (siirtolaisuus, pakolaisuus, koti, identiteetti, sukupuolittunut väkivalta)

Kautta kurssin läpileikkaavana teemana tarkastellaan kehitysmaatutkimuksen keskeisiä kysymyksiä köyhyydestä, yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta sekä eriarvoisuutta ylläpitävistä ja uusintavista rakenteista ja voimista.

Pakollinen kurssilukemisto:

Tieteellinen kirjallisuus

1) Auyero Javier and Débora Alejandra Swistun. 2009. Flammable: Environmental Suffering in an Argentine Shantytown. Oxford: Oxford University Press.
2) Ferguson, James. 2014. Give a Man a Fish: Reflections on the New Politics of Distribution. Durham: Duke University Press.
3) Marisol de la Cadena. 2015. Earth Beings: Ecologies of Practice across Andean Worlds. Durham: Duke University Press.
4) Murray Li, Tania. 2014. Introduction. In Land’s End. Capitalist Relations on an Indigenous Frontier. Durham: Duke University Press.
Kaunokirjallisuus

1) Chimamanda Ngozi Adichie, Puolikas keltaista aurinkoa (Half of a Yellow Sun).

• Muu kurssilukemisto ja -aineisto:
Opettajan valitsemia tieteellisiä artikkeleita, videoita tai muuta visuaalista aineistoa sekä kaunokirjallisuutta kunkin viikon teeman mukaisesti. Aineistot valitaan siten, että ne ovat opiskelijoiden saatavilla Moodlessa.

Asteikolla: 0-5

Arviointimenetelmät ja -kriteerit
Arvioinnissa huomioidaan opiskelijan viikkotyöskentely sekä kurssin lopputyönä kirjoitettava essee, jossa tulee hyödyntää sekä kurssin tieteellistä että kaunokirjallisuutta erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti (huom. ennakkotiedoista poiketen, kurssiin ei sisälly kirjatenttiä).

Kurssi järjestetään verkkokurssina, jossa työskennellään viikon jaksoissa. Osiot avautuvat viikko kerrallaan. Kurssiin sisältyy luentotallenteita, tehtäviä ja essee.
a) Viikkokohtainen työskentely Moodle-ympäristössä
b) Essee (DL 20.7.)

Kurssin ajankohta: 15.5.- 20.7.

Moodle avautuu 15.5.2018.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Katso vastuuhenkilö oppiainesivulta.

Opintojakso sisältyy Yhteiskunnallisen muutoksen 35 op:n kokonaisuuteen (kehitysmaatutkimuksen opintosuunta).