Timiriasew, Ivan (1916); Helsingin kaupunginmuseo

Kurssilla tarkastellaan suomalaisen kaupunkiköyhyyden pitkän aikavälin muutosta.

Lähtökohtana on yksilöiden toimijuus ja valtarakenteiden vaikutus yhteiskuntahierarkian alatasoilla. Kurssilla paneudutaan siihen, miten pienituloiset yksilöt ja perheet rakensivat taloudelliset strategiansa köyhyyssidonnaisilla aloilla toimien ja erilaisia selviytymiskeinoja yhdistellen.

Mikrohistoriallisen tarkastelun avulla pyritään laajentamaan köyhyyden institutionaalisia ja rakenteellisia selitysmalleja. Miten ja miksi tietyillä aloilla toimiminen on tyypillisesti merkinnyt työn suorittajille katkonaisia ja minimaalisia tuloja, terveysongelmia, vajaatyöllisyyttä, viranomaisvalvontaa ja sosiaalista stigmaa? Miten köyhyyden kehät muodostuvat? Millaiset valtarakenteet tuottavat köyhyyssidonnaisia aloja ja niihin nojaavia selviytymismalleja?

Kurssi keskittyy suomalaisen yhteiskunta- ja kaupunkikehityksen historiaan, mutta esille nostettuja köyhyyteen ja pohjimmaisiin työmarkkinoihin liittyviä ilmiöitä tarkastellaan myös laajemmassa kontekstissa ja kansainvälisiä vertailuasetelmia hyödyntäen. Köyhyyden pitkän keston rakenteita hahmotetaan tekemällä rinnastuksia yli ajan. Historiallista aineistoa peilataan niin sanottua uutta työtä (mm. alusta- ja keikkataloutta) tarkastelevaan tutkimuskirjallisuuteen. Kurssi antaa valmiuksia ymmärtää köyhyyttä monisyisenä ilmiönä ja tutkimuskenttänä sekä soveltaa aihepiirin tutkimukseen erityisesti laadullisia menetelmiä.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa poikkeuksellisesti 14.8.2020.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi sopii erityisesti Talous- ja sosiaalihistoriasta ja työn ja toimeentulon historiasta kiinnostuneille. Kurssi on Talous- ja sosiaalihistorian valinnainen maisteriopintojakso.

Opintojakson jälkeen opiskelijat ymmärtävät työn ja toimeentulon globaalia ja historiallista rakentumista, sen monimuotoisuutta ja suuria kehityslinjoja uuden ja klassisen tutkimuksen valossa. Opiskelijat osaavat tarkastella analyyttisesti kotitalouksien toimeentulon ja selviytymisen problematiikkaa.

Period 1

Opintojakson sisältö: Opintojakso käsittelee yhteiskunnallista muutosta työn, toimeentulon ja selviytymisen maailmanlaajuisen historian näkökulmasta. Se tarkastelee palkkatyöläistymisen, työn ja työsuhteiden muotojen kehitystä Suomessa ja maailmalla globaalin intersektionaalisen työväenhistorian näkökulmasta sekä työn ja toimeentulon mikrohistoriaa. Opintojakson teemoihin lukeutuvat muun muassa vapaa ja epävapaa työ, toimeentulo, etnisyys ja sukupuoli, kotitalouksien selviytymisstrategiat sekä eriarvoisuuden ylisukupolvinen dynamiikka.

KURSSIN TEEMAT

Johdanto: suomalaisen kaupunkiköyhyyden pitkä kaari ja köyhyystutkimuksen haasteet
Köyhäinhoitojärjestelmä – miten avunsaajia kontrolloitiin ja miten avustusjärjestelmän sisällä luovittiin?
Katumarkkinat – miksi katukauppa hävisi suomalaisesta kaupunkikuvasta?
Ansiokäsityö palkan jatkeena
Sekatyön muuttuva maailma – apukäsiä vai jokapaikan ammattilaisia?
Puhtaus ammattina – matalapalkka-alojen historialliset juuret
Illegaalit ja puolikriminaalit selviytymiskeinot – näkymiä kaupungin laidalta
Yhteenveto: työmarkkinoiden marginaalit ennen ja nyt.

van der Linden, Marcel & Lucassen, Jan: Prolegomena for a Global Labour History. International Institute of Social History. Amsterdam 1999. (Verkossa, open access)

Muu soveltuva kirjallisuus, erityisesti tieteelliset artikkelit e-lehdissä tai IISH:n Global Social History -sarjan teokset (saatavilla e-kirjana kirjastosta)

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

Verkkokurssi, joka sisältää Zoom-tapaamisia tai toteutetaan muulla myöhemmin ilmoitettavalla tavalla. Kurssi sisältää loppuesseen ja lyhyet reflektiopaperit

Kukin kokoontumiskerta sisältää opettajan osuuden, keskusteluja ennalta annetusta kirjallisuudesta, pienryhmissä tehtäviä harjoitustöitä ja aineistodemoja. Kurssi on luonteeltaan harjoituskurssi, jossa tutustutaan erilaisiin köyhyystutkimukseen soveltuviin aineistoihin.

Mikäli oma graduaihe liittyy köyhyystutkimukseen, on mahdollista tehdä harjoitustyöt omien aineistojen pohjalta.

Alustavat aikataulut, jotka voivat muuttua elokuun aikana:

tiistaisin 1.9., 8.9., 15.9., 22.9., 29.9., 6.10., 13.10. klo 9.15-11.45

Kurssi on Talous- ja sosiaalihistorian valinnainen maisteriopintojakso ja sen voi sisällyttää Yhteiskunnallisen muutoksen kandi- tai maisteriopintoihin sekä Yhteiskunnallisen muutoksen 25 op tai 35 op –kokonaisuuksiin.