Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
2.5.2019 klo 00:01 - 10.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 19.9.2019
09:00 - 16:30
Pe 20.9.2019
09:00 - 16:30

Kuvaus

  • DocPop vastaa opintojaksosta
  • Opintojakso on valinnainen
  • Opintojakso kuuluu tieteenalaopintoihin
  • Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Tällä kurssilla on tavoitteena opettaa tutkijoille SPSS-ohjelmiston käyttöä tilastollisten analyysien toteutuksessa sekä lisätä tutkijoiden omien aineistojen käsittelymahdollisuuksia, menetelmätuntemusta sekä omatoimisuuta analyysien toteutuksessa. Analyysien toteutuksessa aputyövoimaa käyttävillekin tutkijoille kurssi tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa kommunikoinnissa paremmin toimiva taso.

Opintojakson voi suorittaa missä tahansa vaiheessa opintoja. Järjestetään syyslukukaudella.

Pääpaino on valikoiden avulla tapahtuvan ohjelman käytön opetuksessa. Kurssi on itsenäinen kokonaisuus. Ohjelmistolla tapahtuvan ratkaisun yhteydessä opetellaan aineistojen käsittelyä, analyysiongelmien jäsentelyä, menetelmien tulkintaa sekä tulosten raportointia.

KURSSIOHJELMA

I PÄIVÄ
Miten käytän ohjelmaa?
(Ohjelman käyttöliittymään tutustuminen)

Miten käsittelen aineistoja?
(Aineistojen talletus, aineistojen sisäänluku, aineiston muokkaus, uusien muuttujien luonti)

Miten tutkin luokittelevan muuttujien jakaumaa?
(Frekvenssijakauma, pylväs- ja piirakkakuviot)

Miten tutkin ja havainnollistan luokittelevien muuttujien välisiä yhteyksiä?
(Frekvenssiaineistojen analyysi, ristiintaulukointi, Khiin neliötesti, Fisherin tarkka testi, McNemarin testi, ristitulosuhde, suhteellinen riski, pylväs- ja piirakkakuviot)

Miten tiivistän numeerisen muuttujan jakaumaa tunnuslukuihin ja miten havainnollistan jakaumaa?
(Tunnusluvut, histogrammi, runko-lehti-esitys, laatikko-jana-kuvio, normaalisuustestit)

Miten vertailen numeerisen muuttujan jakaumia kahden ryhmän välillä?
(Kahden otoksen t-testi, Mann-Whitneyn U-testi, parittainen t-testi ja Wilcoxonin merkittyjen järjestyslukujen testi)

II PÄIVÄ
Miten vertailen numeerisen muuttujan jakaumia kolmen tai useamman ryhmän välillä?
(Yksisuuntainen varianssianalyysi, Kruskal-Wallisin testi)

Miten analysoin ja havainnollistan numeerisen muuttujien välisiä yhteyksiä?
(Pearsonin korrelaatio, Spearmanin järjestyskorrelaatio, sirontakuviot)

Miten tarkastelen ja havainnollistan selittävien muuttujien yhteyttä numeeriseen vastemuuttujaan.
(Regressiosuorat ja lineaarisen regressioanalyysin perusteet)

Miten tarkastelen ja havainnollistan selittävien muuttujien yhteyttä kategoriseen vastemuuttujaan.
(Logistisen regressioanalyysin perusteet)

Läsnäolo opetuksessa & harjoitustehtävät.

  • Hyväksytty/ Hylätty
  • Läsnäolo koko kurssin ajan & tehtävät = 1 op

Koko kurssin opetus tapahtuu pienryhmässä mikroluokassa menetelmäopetuksen ohessa harjoittelemalla esimerkkiongelmia ratkaisemalla. Läsnäolovaatimus.

Vahlberg Tero

DOCPOP-130, Tilastolliset perusanalyysit SPSS - ohjelmistolla on sama kurssi kuin aiempi 921309, Tilastolliset perusanalyysit SPSS - ohjelmistolla