Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.11.2019 klo 00:00 - 30.11.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 10.12.2019
16:00 - 19:45

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää erityispedagogiikan osana käyttäytymistieteitä ja tietää erityispedagogiikan lähitieteet
  • on tutustunut käytännön erityispedagogiikan toteutukseen
  • hahmottaa erityiskasvatuksen historialliset vaiheet
  • tuntee Suomen erityisopetusjärjestelmän kaikenikäisten oppijoiden osalta
  • on tutustunut lukemisvaikeuksiin ja tarkkavaisuuden ongelmiin
  • tuntee erityispedagogiikkaan liittyvän lainsäädännön pääpiirteet

Heti opintojen aluksi ensimmäisenä opiskeluvuonna. Opintojakso järjestetään I. periodissa.

Opintojakso sisältää

  • erityispedagogiikan ja -kasvatuksen historiaa
  • Suomen erityisopetusjärjestelmän kuvauksen
  • opintokäynnit erityispedagogisiin kohteisiin
  • koulu-, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä

Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, UY., Savolainen H. & Vehmas S. (2009, tai uudempi). Erityispedagogiikan perusteet. WSOY. 221 s tai 231 s.

Koulu-, sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö. FINLEX-tietokanta, (http://www.finlex.fi/fi/laki/)

Kirjallisuus ja luennot tentitään ja arvioidaan asteikolla 0–5; kirja tentitään monivalintatenttinä ja luennot muunlaisena tenttinä, molemmat oppimisympäristö Moodlessa. Opintokäynnit raportoidaan lyhyesti ja lakitehtävät arvioidaan (hylätty–hyväksytty) oppimisympäristö Moodlessa.

Luento-opetus, opintokäynnit (4 kpl) + lakitehtävä + luentotentti + kirjatentti

Tutkijatohtori Minna Saarinen