Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
12.2.2020 klo 09:00 - 1.3.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 10.3.2020
10:15 - 11:45
Ti 17.3.2020
10:15 - 11:45
Ti 24.3.2020
10:15 - 11:45
Ti 31.3.2020
10:15 - 11:45
Ti 7.4.2020
10:15 - 11:45
Ti 21.4.2020
10:15 - 11:45
Pe 24.4.2020
10:15 - 11:45
Ti 28.4.2020
10:15 - 11:45
Ke 29.4.2020
10:15 - 11:45
To 30.4.2020
10:15 - 13:45

Muu opetus

10.03. - 07.04.2020 Ti 10.15-11.45
21.04.2020 Ti 10.15-11.45
24.04.2020 Pe 10.15-11.45
28.04.2020 Ti 10.15-11.45
29.04.2020 Ke 10.15-11.45
30.04.2020 To 10.15-13.45
Kirsi Wallinheimo
Opetuskieli: ruotsi
10.03. - 07.04.2020 Ti 12.15-13.45
21.04.2020 Ti 12.15-13.45
24.04.2020 Pe 12.15-13.45
28.04.2020 Ti 12.15-13.45
29.04.2020 Ke 12.15-13.45
30.04.2020 To 10.15-13.45
Kirsi Wallinheimo
Opetuskieli: ruotsi

Kuvaus

Kursen är obligatorisk för klasslärarstudenter.

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna tillämpa språkdidaktisk teori på planering och genomförande av undervisning i främmande språk i grundskolans åk 3–6
  • kunna planera och reflektera kring en språkundervisning som uppmuntrar eleverna att kommunicera, också i autentiska språkmiljöer
  • kunna reflektera över relationen mellan språk, identitet och kultur, och språkundervisningens roll ur ett mångfaldsperspektiv
  • kunna planera och reflektera kring en språkundervisning som bekräftar och stödjer elevernas identitet, uppmuntrar eleverna att värdesätta språk och stärker deras tilltro till sin förmåga att lära sig språk och att använda dem
  • kunna analysera och kritiskt granska läromedel inom främmandespråksundervisningen
  • vara förtrogen med och reflektera kring bedömning av muntlig och skriftlig språkutveckling
  • kunna planera, analysera och kritiskt reflektera över främmandespråksundervisningen som helhet (samtliga lärokurser), med utgångspunkt i styrdokument och aktuell ämnesdidaktisk teori.

Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det första studieåret.

På kursen behandlas språkdidaktik för främmande språk, med en betoning på kommunikativa färdigheter. Utgångspunkten är språkundervisning med ett mångfaldsperspektiv och relationen mellan språk, identitet och kultur är central. Multilitteracitet, digital kompetens och ämnesintegrering ses som centrala delar i språkundervisningen. Bedömning av språkutveckling och läromedelsanalys behandlas också under kursen.

Obligatorisk litteratur

  • Brown, S. & Larson-Hall, J (2012). Second Language Acquisition Myths. Applying Second Language Research to Classroom Teaching. Ann Arbor: The University of Michigan Press. (Valda delar)
  • Nordheden, I. & Paulin, A. (2013). (red.) Att äga språk. Språkdidaktikens möjligheter: en antologi om och för lärare i skolan. 978-91-7656-650-3. Stockholm: Liber. Kap. 1 (s- 15-29), kap. 8–10 (s. 125–176).
  • 2–4 aktuella vetenskapliga artiklar enligt lärarens anvisningar

Bedömningen baserar sig på tentamen eller inlämningsuppgifter. Bedömning enligt skalan 0-5.

Föreläsningar, övningar, planering av kommunikativ övning och skriftligt arbete.

Universitetslektor Kirsi Wallinheimo