Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
3.10.2018 klo 09:00 - 21.10.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 9.11.2018
12:15 - 15:45
To 29.11.2018
12:15 - 15:45
Ke 12.12.2018
12:15 - 15:45
To 17.1.2019
12:15 - 15:45
Ti 22.1.2019
10:15 - 13:45
Ke 23.1.2019
10:15 - 13:45
Ti 29.1.2019
10:15 - 13:45

Muu opetus

08.11. - 08.11.2018 To 12.15-15.45
28.11. - 28.11.2018 Ke 12.15-15.45
13.12. - 13.12.2018 To 12.15-15.45
16.01. - 16.01.2019 Ke 12.15-15.45
24.01. - 24.01.2019 To 10.15-13.45
25.01. - 25.01.2019 Pe 10.15-13.45
30.01. - 30.01.2019 Ke 10.15-13.45
27.02. - 27.02.2019 Ke 08.15-11.45
Hannah Kaihovirta
Opetuskieli: ruotsi
09.11. - 09.11.2018 Pe 12.15-15.45
29.11. - 29.11.2018 To 12.15-15.45
12.12. - 12.12.2018 Ke 12.15-15.45
17.01. - 17.01.2019 To 12.15-15.45
22.01. - 22.01.2019 Ti 10.15-13.45
23.01. - 23.01.2019 Ke 10.15-13.45
29.01. - 29.01.2019 Ti 10.15-13.45
Hannah Kaihovirta
Opetuskieli: ruotsi

Kuvaus

Kursen är obligatorisk för klasslärarstudenter.

  Efter avslutad kurs ska studenten

  • ha en grundkännedom om bildkonst som fenomen och lärandepotential
  • omfatta läroplan, målsättningarna med läroämnet bildkonst i förskoleklass och åk 1–6
  • kunna engagera, planera, genomföra och bedöma lärande i bildkonst med beaktande av mångfald och för att främja hållbar utveckling 

  • omfatta begrepp och teori inom bildkonst och visuell kultur
  • kunna relatera samt kommunicera mångfald, social rättvisa och flerspråkighet som betydelsebärande dimensioner i bildkonstundervisning
  • ha förmåga att kritiskt granska budskap i visuella uttrycksformer
  • kunna använda olika metoder, material och uttrycksformer i undervisningen av läroämnet bildkonst 

  • kunna reflektera kring bildkonstens betydelse för elevens identitetsskapande 

  • ha förmåga att diskutera bildkonstens roll som estetisk lärprocess och kommunikativt redskap i ett komplext och mångkulturellt samhälle 


  Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det andra studieåret.

  • Kursen bearbetar frågor om bild, konst och kultur som kommunikation, meningsskapande och identitetsskapande ur ett kritiskt och erfarenhetsorienterat perspektiv.
  • Kursen omfattar uttrycksformerna bildkonst, samtidskonst, fotografi, formgivning, arkitektur och rörlig bild samt utforskande av bildkonst som lärmiljö i historiska, kulturella och estetiska kontexter.
  • Bildkonstens uppgifter behandlas utifrån perspektiven mångfald och social rättvisa.
  • Inom kursen används olika redskap, material, tekniker och uttryckssätt.

  Obligatorisk litteratur

  • Eisner, E. (2009). Reimagining Schools. Routledge.
  • Forsman, A.-C. (2006). Bildernas bok: handbok för bildkonstundervisningen i grundskolan. Helsingfors: Schildts.
  • Kallio-Tavin, M. & Pullinen, J. (2015). Conversations on Finnish Art Education. Helsinki:Aalto Arts.
  • Noble, E. & Roxhage, A-S. (2009). Se mer! Samtidskonst och lärande. Helsinki:Aalto Arts.
  • Räsänen, M. (2015). Visuaalisen kulttuurin monilukukirja. Helsinki: Aalto Arts.
  • Samt aktuella rapporter och vetenskaplig publikationer inom området.

  Multimodal dokumentation, studiebesök (till exempel till konstmuseer).

  Portfolio, presentation. Bedömning enligt skalan 0-5.

  Kursen genomförs i samarbete med de övriga kurserna inom de estetiska ämnenas didaktik.

  Föreläsningar, litteraturstudier, workshops, användning av digital lärplattform, gästföreläsningar, seminarier, digitalt text- och bildbehandling.

  Universitetslektor Hannah Kaihovirta