Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
16.2.2020 klo 00:00 - 7.3.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 17.3.2020
16:00 - 19:45

Kuvaus

EDUK512 Asumisen taidot -jakson uusintatentti.

Asumisen teknologia (5 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kiinnittää huomiota tekstiilien ja pintamateriaalien valintaan, puhdistukseen ja huoltoon liittyviin tekijöihin. Opiskelija osaa käytännössä puhdistaa ja huoltaa kodin tekstiileitä ja pintamateriaaleja sekä pystyy arvioimaan niiden hoidossa käytettäviä tiloja, aineita, työvälineitä ja laitteita.

Opintojakso suoritetaan toisena opintovuotena. Opintojakso järjestetään I–II periodeissa.

Opetuksessa tarkastellaan erilaisissa kotitalouksissa käytettäviä tekstiilejä ja pintamateriaaleja ekologisuuden, eettisyyden, käytettävyyden ja taloudellisuuden näkökulmista. Keskeisinä osa-alueina ovat myös työn rationalisointi ja organisointi sekä tutustuminen erilaisiin tutkimusmenetelmiin, standardeihin ja määräyksiin.

Soveltuvin osin:

  • Aalto, K. (2014). Kuluttajien halukkuus ja toimintatavat tekstiilien kierrätyksessä. Kuluttajatutkimuskeskus. Tutkimuksia ja selvityksiä 12.
  • Aulanko, M. (2010). Pesu- ja puhdistusaineet. Johdatus siivouskemiaan. Suomen Siivousteknisen liiton julkaisuja III:4.
  • Aulanko, M., Huovinen, M., Kiikka, K., & Lehtinen, M.-L. (2010). Teemana työ. Helsinki: Otava. Soveltuvin osin.
  • Heikkilä, T., Hopsu, L., Huilaja, E., Karppela, P., Kaukonen S., Kivikallio, J., Korppi, K., Kujala, T., Kääriäinen, P., Mustonen, S., Narko, R., Peltokorpi, M., Reunanen, R., Salmelin, M., & Yltiö, H. (2013). Siivoustyön käsikirja. Suomen Siivousteknisen liiton julkaisuja 1. Suomen Siivoustekninen liitto. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.
  • Kettunen, M., Routi, N., & Aalto, K. (2013). Puhdas, raikas koti. (6. uudistettu painos.) Porvoo: WSOY. (Soveltuvin osin.)
  • Räisänen, R., Rissanen, M., Parviainen, E., & Suonsilta, H. (2017). Tekstiilien materiaalit. Helsinki: Finn Lectura.
  • TTS tutkimuksen, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen julkaisut sekä käsiteltäviin teemoihin liittyvä muu ajankohtainen tutkimus osoituksen mukaan.

Luennot, ryhmät, opintokäynnit ja kirjallinen tehtävä.

Kirjallinen tehtävä ja kirjallinen kuulustelu arvioidaan asteikolla 0–5.

Luennot, ryhmät, opintokäynnit ja kirjallinen tehtävä.

Yliopistonlehtori Sari Kivilehto