Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Harjoittelu I, osa 2: Soveltava harjoittelu, KO, 2. vsk 5 Cr Harjoittelu 11.12.2019 - 21.4.2020
Harjoittelu I, osa 2: Soveltava harjoittelu, KO, 2. vsk 5 Cr Harjoittelu 28.11.2018 - 8.5.2019
Harjoittelu I, osa 2: Soveltava harjoittelu, KO, 4. vsk 5 Cr Harjoittelu 28.11.2018 - 17.4.2019
Harjoittelu I, osa 2: Soveltava harjoittelu KO 2. vsk 5 Cr Harjoittelu 15.12.2017 - 7.5.2018

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen kaikille kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää taitokasvatuksen mahdollisuuksista ja käytänteistä yleissivistävän koulutuksen ulkopuolella (kotitaloustieteessä myös yleissivistävässä koulutuksessa)
  • kykenee toimimaan monimuotoisissa oppimisympäristöissä ja ymmärtää erityisryhmien taitokasvatuksen piirteitä
  • hallitsee erilaisten ja eri-ikäisten oppijoiden kohtaamiseen kuuluvia vuorovaikutuskäytäntöjä harjoittelupaikan toimintakulttuurissa
  • kykenee suunnittelemaan monipuolisia opetuskokonaisuuksia tutkivan opettajuuden lähtökohdista
  • ymmärtää opetussuunnitelmien merkityksen opetustyölle ja osaa kehittää ja tarkastella niitä kriittisesti.

Ajoitus

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi kolmantena opintovuotena. Opintojakso järjestetään III–IV periodeissa.

Sisältö

Suunnitellaan ja toteutetaan opetuskokonaisuuksia pienryhmässä sekä itsenäisesti. Opintojakson aikana opiskelija hankkii tietoa ja kokemuksia erilaisista oppijoista ja opetuksesta sekä yleissivistävässä että vapaan sivistystyön opetuksessa.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Portfolio, käytännön harjoittelu ja siihen kuuluvat tehtävät, aktiivinen osallistuminen ohjaukseen.

Oppimateriaali

Soveltuvin osin:

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla hylätty/hyväksytty.

Toteutus

Toteutus yhteistyössä harjoittelukoulujen kanssa.