Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.8.2019 klo 09:00 - 1.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 5.9.2019
12:30 - 14:00
Ti 10.9.2019
12:30 - 14:00

Muu opetus

23.09.2019 Ma 14.15-15.45
01.10.2019 Ti 10.00-11.30
10.10.2019 To 10.00-11.30
14.10.2019 Ma 14.15-15.45
25.11.2019 Ma 12.30-15.45
Sirpa Kokko
Opetuskieli: suomi
24.09. - 08.10.2019 Ti 08.15-09.45
14.10.2019 Ma 12.30-14.00
29.11.2019 Pe 08.15-11.30
Sirpa Kokko
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen kaikille käsityönopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Ensimmäisen opintovuoden opinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan opetuskokonaisuuksia
  • ymmärtää didaktisten ja pedagogisten ratkaisujen merkityksiä oppimiselle
  • kykenee reflektoimaan tekemiään didaktisia ja pedagogisia ratkaisuja
  • tietää opetussuunnitelmien merkityksen opetustyölle ja ymmärtää opetussuunnitelman kehittämistyön tärkeyden.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuotena. Opintojakso järjestetään syyslukukaudella.

Opintojakson aikana kehitetään omaa opettajan käyttöteoriaa ja harjoitellaan didaktisia ja pedagogisia perustaitoja sekä opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Opiskelija tutustuu vuorovaikutukseen luokkatilanteessa sekä koko kouluyhteisön toimintaan. Opiskelija perehtyy valtakunnalliseen, paikalliseen ja koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan ja soveltaa niitä omassa opetuksessaan.

Pakollinen kirjallisuus:

Suositeltava kirjallisuus:

  • Kumpulainen, K., Krokfors, L., Lipponen, L. ym. (2010) (toim.) Oppimisen sillat. Kohti osallistavia oppimisympäristöjä. Helsingin yliopisto: CICERO Learning. Saatavilla verkossa: http://helda.helsinki.fi//handle/10138/15628
  • Nuutinen, A., Fernström, P., Kokko, S., & Lahti, H. (2014) (toim.) Suunnittelusta käsin. Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua. Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 36. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos. Saatavilla verkossa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153027
  • Syrjäläinen, E., Jyrhämä, R., & Haverinen, L. (2004). Praktikumikäsikirja. Studia Paedagogica 33. Helsingin yliopisto. Saatavilla verkossa: www.helsinki.fi/behav/praktikumikasikirja
  • Muita lähteitä ja artikkeleita sopimuksen mukaan.

Portfolio, käytännön harjoittelu ja siihen kuuluvat tehtävät, aktiivinen osallistuminen ohjaukseen.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hylätty/täydennettävä/hyväksytty.

Yliopistonlehtori Sirpa Kokko

Toteutus yhteistyössä harjoittelukoulujen kanssa.