Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Heinäkuun uusintatentti

Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikan uusintatentti heinäkuussa järjestetään Moodle-tenttinä 14.7.

Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikan uusintatentti heinäkuussa järjestetään Moodle-tenttinä 14.7. klo 16.00-20.00. Tenttiin ilmoittaudutaan normaalisti. Ilmoittautumisaika 1.5.2020 klo 00.00-31.5.2020 klo 23.59.
Kurssiavain lähetetään tenttipäivänä (14.7.) sähköpostilla kello 15.50 ja itserekisteröityminen Moodleen on mahdollista viimeistään kello 16.00.
-- Kysymykset löytyvät Moodlesta ja tenttiaikaa on neljä tuntia. Moodle-sivu sulkeutuu kello 20.00.

Ilmoittaudu
1.5.2020 klo 00:00 - 31.5.2020 klo 23:59

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille. Opintojakson suorittavat myös opinto-oikeuden perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin saaneet.

Kaikkia opintokokonaisuuden opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija

 • osaa ohjata oppilaita erilaisten toimijoiden tuottaman tiedon kriittiseen käsittelyyn.
  • kykenee perehdyttämään oppilaat historian tekstitaitoihin eli taitoon lukea ja analysoida menneisyyden toimijoiden tuottamia lähteitä sekä tehdä päteviä tulkintoja niiden tarkoituksesta ja merkityksestä.
  • osaa opettaa historiallista ajattelua sekä pohtia historiallisen tiedon vastaanottoon ja yhteiskunnalliseen käyttöön liittyviä kysymyksiä.
  • ymmärtää yhteiskuntaopin luonteen perusopetuksen oppiaineena ja aineen aseman osana koulun demokratiakasvatusta.
  • osaa eritellä tekijöitä, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten kansalaisuuden ja osallisuuden kokemuksiin suomalaisessa yhteiskunnassa.
  • kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteiskuntaopin opetusta, joka edistää oppilaiden demokratiataitoja sekä kykyä osallistua koulu- ja paikallisyhteisön asioita koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on toinen opiskeluvuosi. Opintojakso järjestetään III periodissa.

 • Syvennytään historiallisen ajattelun osatekijöihin ja niiden opettamiseen koulussa.
 • Tarkastellaan nuorten historiatietoisuutta ja sen heijastumista kouluopetukseen.
 • Käsitellään historian opetussuunnitelman laatimista ja osaamisen arviointia.
 • Eritellään yhteiskuntaopin opetussuunnitelman perusteita perusopetuksen osalta sekä tutustutaan oppilaita aktivoiviin yhteiskuntaopin opetusmenetelmiin.
 • Tarkastellaan lasten ja nuorten suhdetta kansalaisuuteen, osallisuuteen, politiikkaan ja talouteen sekä tutustutaan näitä teemoja käsittelevään tutkimukseen.
 • Avataan demokratian, kansalaisuuden ja osallisuuden käsitteiden sisällön moniulotteisuutta

Pakollinen kirjallisuus:

Arviointiasteikko on 0–5. Ryhmäosuuden hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja tehtävien suorittamista.

HUOM! Kasvatustieteellisen tiedekunnan yleistä tenttiä 14.7. ei järjestetä salitenttinä. Tentittävien opintojaksojen opettajat ohjeistavat korvaavat suoritustavat. Katso ohjeet kurssisivulta (linkki alla). Mikäli et löydä ohjeita, ole yhteydessä opettajaan. (Huom. Tiedot viedään kurssisivulle toukokuun aikana.)

Luentokurssi, kirjallinen tentti, harjoitustyö, ryhmätyö. Ryhmäopetuksessa perehdytään oppiaineiden koulusovelluksiin.

Professori Jukka Rantala
Yliopistonlehtori Ulla-Maija Salo
Yliopistonlehtori Jari Salminen