Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Fysiikan ja kemian didaktiikka 5 Cr Luentokurssi 26.10.2020 - 14.12.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Fysiikan ja kemian didaktiikka 5 Cr Yleinen tentti 17.3.2020 - 17.3.2020
Fysiikan ja kemian didaktiikka 5 Cr Yleinen tentti 28.1.2020 - 28.1.2020
Fysiikan ja kemian didaktiikka 5 Cr Kurssi 28.10.2019 - 16.12.2019
Fysiikan ja kemian didaktiikka 5 Cr Yleinen tentti 19.3.2019 - 19.3.2019
Fysiikan ja kemian didaktiikka 5 Cr Yleinen tentti 29.1.2019 - 29.1.2019
Fysiikan ja kemian didaktiikka 5 Cr Kurssi 29.10.2018 - 17.12.2018
Fysiikan ja kemian didaktiikka 5 Cr Yleinen tentti 8.5.2018 - 8.5.2018
Fysiikan ja kemian didaktiikka 5 Cr Yleinen tentti 6.3.2018 - 6.3.2018
Fysiikan ja kemian didaktiikka 5 Cr Kurssi 30.10.2017 - 18.12.2017
Fysiikan ja kemian didaktiikka 5 Cr Yleinen tentti 24.10.2017 - 24.10.2017

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille. Opintojakson suorittavat myös opinto-oikeuden perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin saaneet.

Osaamistavoitteet

Kaikkia opintokokonaisuuden opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija

 • ymmärtää fysiikan ja kemian opetuksen merkityksen oppilaan maailmankuvan ja luonnontieteellisen ajattelun kehittymisessä sekä kestävän kehityksen edistämisessä.
 • ymmärtää luonnonilmiöiden mittaamisen, mallintamisen ja laboratoriokoejärjestelyjen merkityksen fysiikan ja kemian tiedonmuodostumisessa ja mallien ristiriitoja lasten kokemusmaailman kanssa.
 • ymmärtää mikro-, makro- ja symbolitason tiedon erottelun sekä siihen liittyviä oppilaiden käsitteellisen ymmärtämisen vaikeuksia.
 • tietää tyypillisiä lasten ennakkokäsityksiä fysiikan ja kemian sisältöihin liittyen ja osaa ottaa ne huomioon opetuksen suunnittelussa.
 • hallitsee fysiikan ja kemian keskeisten ilmiöiden demonstroimisen ja osaa ohjata oppilaita luonnontieteellisten käytänteiden oppimisessa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen.
 • ymmärtää fysiikan ja kemian opiskelun sukupuolittuneisuutta ja kykenee tukemaan, herättämään ja ylläpitämään lapsen kiinnostusta fysiikan ja kemian ilmiöitä ja selitysmalleja kohtaan sekä tukemaan lapsen sitoutumista opiskeluun.

Ajoitus

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on toinen opiskeluvuosi. Opintojakso järjestetään II periodissa.

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään

 • fysiikan ja kemian luonnetta tieteenä ja oppiaineena kestävän kehityksen näkökulmasta
 • turvallista työskentelyä koulussa ja koulun ulkopuolella fysiikan ja kemian opiskelussa.
 • fysiikan ja kemian keskeisiä ilmiöitä ja käsitteitä perusopetuksen 1.-6. luokkien opetuksen näkökulmasta.
 • oppilaiden käsityksiä fysiikan ja kemian sisältöihin liittyen.
 • fysiikan ja kemian opiskeluun liittyviä tunteita ja asenteita ja oppiaineeseen liittyviä sukupuolikysymyksiä.
 • fysiikan ja kemian opetuksen työtapoja, erityisesti demonstraatio ja oppilastyö sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen oppiaineen opetuksessa.

Suoritustavat

Luennot, ryhmäopetukseen osallistuminen, omatoiminen ryhmätyö ja kirjallinen tentti;

tai erikseen sovittaessa

2) Itsenäinen tutustuminen koululaboratoriotyöskentelyyn sekä kurssin tavoitteiden saavuttamista osoittavan projektin kirjallinen raportointi. Projekti voi olla esimerkiksi opetuskokeilun suunnittelu ja toteutus koulussa, tiedekeskuksessa, kerhossa tai osallistuminen laitoksella käynnissä olevan tutkimus- tai kehittämisprojektin toimintaan.

Ensisijainen suoritustapa on vaihtoehto 1.

Oppimateriaali

Pakollinen kirjallisuus:

 • Kirjasta Juuti, K. (Toim.), (2016). Ympäristöoppia opettamaan. Jyväskylä: PS-kustannus. luvut: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, ja 18.

Oheiskirjallisuus:

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arviointimenetelmät ovat tentti tai kirjallinen raportti. Ensisijainen suoritustapa on tentti. Arviointiasteikko on 0–5.