Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Pro gradu-tutkielma (30 op) ja sen tekemistä tukevat seminaarit (5 op), kotitalousopettajan opintosuunta 35 Cr Seminaari 3.9.2019 - 28.4.2020
Pro gradu-avhandling (30 sp) och seminarium (5 sp), klasslärare 35 Cr Seminaari 3.9.2019 - 19.5.2020
Pro gradu-tutkielma (30 op) ja sen tekemistä tukevat seminaarit (5 op), yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta 35 Cr Kurssi 3.9.2019 - 13.5.2020
Pro gradu-tutkielma (30 op) ja sen tekemistä tukevat seminaarit (5 op), luokanopettajan opintosuunta 35 Cr Kurssi 3.9.2019 - 29.4.2020
Pro gradu-tutkielma (30 op) ja sen tekemistä tukevat seminaarit (5 op), varhaiskasvatuksen opintosuunta 35 Cr Kurssi 3.9.2019 - 23.4.2020
Pro gradu -tutkielma (30 op) ja sen tekemistä tukevat seminaarit (5 op), käsityönopettajan opintosuunta 35 Cr Seminaari 3.9.2019 - 23.4.2020
Pro gradu-tutkielma (30 op) ja sen tekemistä tukevat seminaarit (5 op), erityispedagogiikan opintosuunta 35 Cr Seminaari 3.9.2019 - 30.4.2020
Pro gradu-avhandling (30 sp) och seminarium (5 sp), allmän och vuxenpedagogik 35 Cr Seminaari 3.9.2019 - 23.4.2020
Pro gradu-avhandling (30 sp) och seminarium (5 sp), klasslärare 35 Cr Seminaari 15.1.2019 - 30.4.2019
Pro gradu-tutkielma (30 op) ja sen tekemistä tukevat seminaarit (5 op), kotitalousopettajan opintosuunta 35 Cr Seminaari 4.9.2018 - 2.5.2019
Pro gradu-tutkielma (30 op) ja sen tekemistä tukevat seminaarit (5 op), luokanopettajan opintosuunta 35 Cr Kurssi 4.9.2018 - 9.5.2019
Pro gradu-tutkielma (30 op) ja sen tekemistä tukevat seminaarit (5 op), varhaiskasvatuksen opintosuunta 35 Cr Kurssi 4.9.2018 - 2.5.2019
Pro gradu-tutkielma (30 op) ja sen tekemistä tukevat seminaarit (5 op), erityispedagogiikan opintosuunta 35 Cr Seminaari 4.9.2018 - 15.5.2019
Pro gradu -tutkielma (30 op) ja sen tekemistä tukevat seminaarit (5 op), käsityönopettajan opintosuunta 35 Cr Seminaari 4.9.2018 - 22.5.2019
Pro gradu-avhandling (30 sp) och seminarium (5 sp), allmän och vuxenpedagogik 35 Cr Kurssi 4.9.2018 - 29.4.2019
Pro gradu-tutkielma (30 op) ja sen tekemistä tukevat seminaarit (5 op), yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta 35 Cr Kurssi 4.9.2018 - 15.5.2019

Kohderyhmä

Opintojaksosta vastaa kasvatustieteiden maisteriohjelma.
Opintojakso on pakollinen kaikille kasvatustieteiden maisteriohjelman opiskelijoille.
Opintojakso kuuluu kasvatustieteiden maisteriohjelman opintosuuntien syventäviin opintoihin.
Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Alempi korkeakoulututkinto. Maisteriopintojen joko kvantitatiivisten tai kvalitatiivisten menetelmien opintojakso suoritetaan viimeistään samaan aikaan graduseminaarin kanssa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa suunnitella ja toteuttaa tutkimuksen sekä määritellä tutkimuskohteen ja rajata tutkimustehtävän,
 • osaa analysoida olemassa olevaa tietoa sekä arvioida oman tieteenalansa tutkimuksia kriittisesti,
 • hallitsee oman tieteenalansa tutkimusaineiston hankinnan keskeiset periaatteet,
 • osaa perustella ja arvioida tutkimusmenetelmällisiä valintoja,
 • osaa analysoida ja tulkita tutkimusaineistoa monipuolisesti,
 • osaa raportoida itsenäisesti tutkimuksestaan tieteellisen argumentoinnin periaatteita noudattaen,
 • kykenee perustelemaan omia näkökulmiaan ja valintojaan tiedelähtöisesti ja osaa laatia kirjallisen tutkimusraportin
 • osaa myös toimia hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaisesti.

Lisäksi opiskelija osaa hallita tutkimusprosessin kokonaisuuden tavoitellussa aikataulussa sekä antaa rakentavaa, perusteltua suullista ja kirjallista palautetta muiden opiskelijoiden pro gradu -tutkielmista. Hän osaa myös ottaa vastaan omaan tutkielmaansa ja tutkimustyöhönsä kohdistuvaa palautetta.

Ajoitus

Opintojakso suoritetaan maisteriopintojen 1.-2. vuoden aikana. Aloitus pääsääntöisesti 1. maisterivuoden III-IV periodeissa jatkuen 2. maisterivuoden I-II periodeissa. Opintojakso järjestetään joka vuosi (periodit: III, IV, I, II).

Sisältö

Opiskelija tekee itsenäisesti tutkielman oman opintosuuntansa tieteenalan alueelta (kasvatustieteen/kasvatuspsykologian/varhaiskasvatuksen/erityispedagogiikan/kotitaloustieteen/käsityötieteen alueelta). Tutkielmaprosessi sisältää tutkimustehtävään liittyvään lähdekirjallisuuteen perehtymisen, teoreettisen viitekehyksen muodostamisen, aineiston keräämisen ja analysoinnin tai valmiina saadun aineiston analysoinnin, tulosten raportoinnin ja tulkitsemisen sekä oman tutkimuksen kriittisen arvioinnin. Tutkielma voi liittyä laajempaan tutkimusprojektiin.

Suoritustavat

 • Opintojakso suoritetaan osallistumalla seminaariin ja kirjoittamalla pro gradu -tutkielman sekä julkaisemalla graduparaatiblogikirjoituksen tai videon.
 • Opiskelija laatii kasvatustieteen/kasvatuspsykologian/varhaiskasvatuksen/erityispedagogiikan/kotitaloustieteen/käsityötieteen pro gradu -tutkielman.
 • Opiskelija antaa vertaispalautetta muiden opiskelijoiden pro gradu -tutkielmista.
 • Opiskelija keskustelee tiedeyhteisössä omasta sekä toisten opiskelijoiden tutkielmista tutkimusprosessin eri vaiheissa ja julkaisee tutkimuksestaan blogikirjoituksen tai videon graduparaatissa.
 • Pro gradu -tutkielma on yksilötyö.
 • Pro gradu -tutkielma voi olla empiirinen tutkimus tai kirjallisuuskatsaus.
 • Pro gradu -tutkielma voi olla kirjallinen tutkimusraportti (noin 50-70 sivua) tai tieteellisen artikkelin käsikirjoitus (noin 6000-8000 sanaa). Artikkelikäsikirjoitusvaihtoehdossa liitteeksi laaditaan erillinen raportti (noin 10-20 sivua), jossa kuvataan yksityiskohtaisemmin aineiston hankinta- ja analyysiprosessi.
 • Opiskelija voi kerätä aineiston itse tai hyödyntää jo olemassa olevaa aineistoa.
 • Pro gradu -tutkielman voi kirjoittaa suomen, ruotsin tai englannin kielellä.
 • Opinnäytetyöhön sisältyy suomen- tai ruotsinkielinen ja englanninkielinen tiivistelmä.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Opiskelija osallistuu pro gradu -seminaariin ja suorittaa sen yhteydessä annetut tehtävät. Opiskelija saa palautetta seminaarin ohjaajalta ja mahdolliselta tutkijaohjaajalta koko seminaarin ajan. Hän saa palautetta myös muilta opiskelijoilta. Opiskelija perehtyy muiden opiskelijoiden tutkielmiin ja antaa vertaispalautetta muille opiskelijoille.

Oppimateriaali

Opiskelija tekee aktiivista tieteellisen tiedon hankintaan ja hakee itse lähdemateriaalin aiheeseen liittyvästä uusimmasta tutkimuksesta

 • Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012). Helsinki: TENK. http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
 • Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2014). Tutki ja kirjoita. 19. uud. p. Helsinki: Tammi.
 • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. (2012). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. 2. painos. Helsinki: SanomaPro.
 • Svinhufvud, K. (2015). Gradutakuu. Helsinki: Art House.
 • Varantola, K. (2013). (toim.) Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Helsinki.
 • http://www.apastyle.org

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Pro gradu -tutkielma arvioidaan asteikolla 0–5. Seminaarien hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa (90 % läsnäolo), annettujen tehtävien hyväksyttävää suorittamista ja graduparaatiblogikirjoituksen tai videon julkaisemista.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Tutkielman tekemistä tukevat valinnaiset menetelmäopintojaksot.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Optional methodology courses supporting the writing of the master's thesis

Toteutus

 • I studieavsnittet ingår närundervisning som förutsätter obligatorisk närvaro (90 procent närvaroplikt) vid gradu-seminariet, handledning, självständigt arbete samt arbete i kamratgrupper.
 • Studenten utarbetar en pro gradu-avhandling i pedagogik/pedagogisk psykologi/förskolepedagogik/specialpedagogik/hushållsvetenskap/handarbetsvetenskap och får handledning för detta av handledaren för pro gradu-seminariet, eventuell en forskarhandledare, forskningsgruppen samt studenterna i seminariegruppen.
 • Hen ger respons på de övriga studenternas pro gradu-avhandlingar.
  • Studenten diskuterar sin egen och de andra studenternas avhandlingar inom det vetenskapliga samfundet i de olika skedena av forskningsprocessen och presenterar sin forskning vid fakultetens graduparad.
 • Pro gradu-avhandlingen är ett individuellt arbete.
 • Pro gradu-avhandlingen kan vara en empirisk undersökning eller en litteraturöversikt.
 • Pro gradu-avhandlingen kan vara en skriftlig forskningsrapport (cirka 50–70 sidor) eller ett manuskript för en vetenskaplig artikel (cirka 6000–8000 ord). Studenter som väljer att skriva ett artikelmanuskript utarbetar en separat rapport som bilaga (cirka 10–20 sidor) där insamlings- och analysprocessen för materialet beskrivs i detalj.
 • Studenten kan själv samla in sitt forskningsmaterial eller utnyttja redan existerande material.
 • Pro gradu-avhandlingen kan skrivas på finska, svenska eller engelska.