Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.8.2019 klo 09:00 - 9.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 2.9.2019
16:15 - 17:45
Ma 16.9.2019
18:15 - 19:45
Ti 15.10.2019
16:15 - 17:45
Ke 4.12.2019
16:15 - 17:45
Ti 11.2.2020
16:15 - 17:45

Kuvaus

Opintojakso kuuluu syventäviin opintoihin. Opintojakso on pakollinen pedagogisen painotuksen valinneille varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille. Opisntojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

Suoritusajankohtaa ennen tulisi olla suoritettuna opintojakso ”Opetuksen ja oppilaitoksen kehittäminen” sekä Harjoittelut 10op (OPP-suoritustapa), osa 1: Leikki ilmiönä ja varhaiskasvatuksen toimintamuotona
5op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on laajentanut ja syventänyt pedagogista osaamistaan aikuisten oppimisen, opettamisen ja ohjauksen kysymyksiin
 • kykenee itsenäisesti suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan tavoitteisiin perustuvan opetuskokonaisuuden
 • kykenee hyödyntämään teoreettisia opintojaan varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta vaativissa opetus- ja ohjaustehtävissä
 • kykenee analysoimaan erilaisia oppilaitoksia ja koulutusinstituutioita opiskelu- ja työympäristönä
 • ymmärtää/tuntee erilaisia aikuiskasvatusta toteuttavien instituutioiden yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tehtäviä

Toinen opintovuosi. Opintojakson järjestämisajankohdasta päätetään opetusohjelmassa.

Opintojaksolla käsitellään:

 • tutustuminen aikuisoppilaitoksen/ koulutusinstituution opetukseen ja toimintakulttuuriin
 • tutustuminen harjoittelupaikan opetussuunnitelmaan ja sen hyödyntämiseen opiskelijoiden oppimisen tukemisessa sekä henkilökunnan ammatillisessa kehittämisessä
 • edellä mainitusta aiheesta esityksen laatiminen ja esittäminen opiskelijoiden palautekeskustelussa tai erillisessä yhteistapaamisessa
 • oman opetusjakson suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • ohjaajan kanssa käydyt ohjauskeskustelut
 • harjoitteluraportin laatiminen

Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) 2011. Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: WSOY.

Harjoitteluohjeet, oman harjoitteluoppilaitoksen opetussuunnitelma ja omaan opetukseen liittyvä taustakirjallisuus.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty

Luennot ja ryhmätunnit. Harjoittelu ja siihen kuuluvien tehtävien suorittaminen. Osallistuminen harjoitteluinfoon ja palauteseminaariin.

Tuulikki Venninen