Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
16.11.2019 klo 08:00 - 20.12.2019 klo 15:00

Aikataulu

Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa. Varaa tämän jälkeen tenttiaika ja -paikka Examinariumissa.

Kuvaus

Pakollinen syventäviin opintoihin kuuluva jakso.

Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma vastaa jaksosta ja se ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Eläinlääketieteen kandidaatin tutkinto tulee olla suoritettuna. Suositellaan, että opiskelija on osallistunut Tuotantoeläinten terveyden ja sairaanhoito -kokonaisuuden (ml. Teurastamohygienian opintojakson) opetukseen.

Opiskelija ymmärtää elintarvikehygienian tieteellisen perustan ja kykenee soveltamaan tietämystään käytännön elintarvikevalvonnassa ja laboratoriotyössä sekä muissa elintarvikehygieniaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Opiskelija

  • ymmärtää elintarvikkeissa esiintyvien patogeenisten mikrobien merkityksen kuluttajan terveyden kannalta
  • tuntee koko elintarviketuotantoketjun riskien hallinnan pääpiirteet
  • osaa arvioida eri elintarvikeryhmien hygieenistä laatua ja turvallisuutta
  • pystyy arvioimaan ja tunnistamaan elintarvikkeiden prosessoinnin ja pakkaamisen keskeiset riskitekijät
  • tuntee koko elintarviketuotantoketjun riskien hallinnan pääpiirteet
  • osaa tutkia ja arvioida patogeenisten mikrobien esiintyvyyttä elintarvikkeissa
  • osaa käyttää mikrobiviljelytekniikoita ja pystyy selittämään molekyylibiologisten tekniikoiden periaatteen sekä perustelemaan, milloin niiden käyttö on tarkoituksenmukaista

Eläinlääketieteen kandidaatin tutkinto tulee olla suoritettuna. Suositellaan, että opiskelija on osallistunut Tuotantoeläinten terveyden ja sairaanhoito -kokonaisuuden (90084) ja Teurastamohygienia-jakson (90424) opetukseen.

6. lukuvuoden syyslukukausi

Opintojaksolla käsitellään mm. elintarvikevälitteisten patogeenien taudinaiheuttamiskykyä, epidemiologiaa ja torjuntakeinoja sekä elintarvikkeiden hygieeniseen laatuun ja säilyvyyteen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tarkastellaan elintarvikeprosessien ja tuotantohygienian vaikutuksia elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun sekä perehdytään elintarvikeketjun laatu- ja riskinhallintajärjestelmien periaatteisiin. Opintojaksolla esitetään ja pohditaan myös elintarvikehygienian merkittäviä tutkimuskysymyksiä. Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena sisältäen luentoja, harjoitustöitä, seminaareja sekä opintoretkiä.

Suoritustapa on Examinarium-tentti. Ilmoittaudu opetustapahtumaan ensin WebOodissa. Varaa sen jälkeen itsellesi tenttiaika ja -paikka Examinariumista:

https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tenttiminen-examinarium-tenttiakvaariossa

Korkeala (toim.) Elintarvikehygienia, ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia. WSOY Oppimateriaalit Oy, 2007.

Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston opetusmonisteet, luentoihin ja laboratoriotöihin liittyvä muu materiaali.

Tentin kesto 2h 55min

Luennot 94 h, ohjatut harjoitukset ja seminaarit 102 h, ryhmätyöt ja itsenäiset harjoitukset 43 h, opintoretket 12 h, väliarvioinnit 2 x 2 h ja kuulustelu 4 h. Väliarvioinnit tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen kuulusteluun osallistumista.

Elintarvikehygienian kokonaisuus on sisältänyt lukuvuosina 2015-2017 opintojaksot 90476 Elintarvikehygienia I, 90477 Elintarvikehygienia II ja 90198 Elintarvikehygienian kuulustelu.