Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
8.10.2018 klo 12:00 - 3.5.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 29.10.2018
14:15 - 16:00
Ke 31.10.2018
12:15 - 14:00
Ma 5.11.2018
14:15 - 16:00
Ke 7.11.2018
12:15 - 14:00
Ma 12.11.2018
14:15 - 16:00
Ke 14.11.2018
12:15 - 14:00
Ma 19.11.2018
14:15 - 16:00
Ke 21.11.2018
12:15 - 14:00
Ma 26.11.2018
14:15 - 16:00
Ke 28.11.2018
12:15 - 14:00
Ma 3.12.2018
14:15 - 16:00
Ke 5.12.2018
12:15 - 14:00
Ma 10.12.2018
14:15 - 16:00
Ke 12.12.2018
12:15 - 14:00
Ma 14.1.2019
12:15 - 14:00
Pe 18.1.2019
14:15 - 16:00
Ma 21.1.2019
12:15 - 14:00
Pe 25.1.2019
14:15 - 16:00
Ma 28.1.2019
12:15 - 14:00
Pe 1.2.2019
14:15 - 16:00
Ma 4.2.2019
12:15 - 14:00
Pe 8.2.2019
14:15 - 16:00
Ma 11.2.2019
12:15 - 14:00
Pe 15.2.2019
14:15 - 16:00
Ma 18.2.2019
12:15 - 14:00
Pe 22.2.2019
14:15 - 16:00
Ma 25.2.2019
12:15 - 14:00
Pe 1.3.2019
14:15 - 16:00
Ma 11.3.2019
12:15 - 14:00
Pe 15.3.2019
14:15 - 16:00
Ma 18.3.2019
12:15 - 14:00
Pe 22.3.2019
14:15 - 16:00
Ma 25.3.2019
12:15 - 14:00
Pe 29.3.2019
14:15 - 16:00
Ma 1.4.2019
12:15 - 14:00
Pe 5.4.2019
14:15 - 16:00
Ma 8.4.2019
12:15 - 14:00
Pe 12.4.2019
14:15 - 16:00
Ma 15.4.2019
12:15 - 14:00
Pe 26.4.2019
14:15 - 16:00
Ma 29.4.2019
12:15 - 14:00
Pe 3.5.2019
14:15 - 16:00

Kuvaus

Opintojakson suorittaminen ei edellytä edeltäviä opintoja.

Opintojakson päätyttyä opiskelija

  • tunnistaa, mitä tarkoitetaan ympäristökysymysten kompleksisuudella ja miksi tieteidenväliset lähestymistavat ovat tärkeä osa ympäristöongelmien ymmärtämisen ja ratkaisemisen problematiikkaa
  • osaa kuvata ympäristöongelmien syiden, ilmenemisen, ongelmaksi määrittelemisen ja ratkaisemisen muodostaman, monia eri tieteeneloja sivuavan prosessin sekä tämän prosessin osien väliset suhteet kokonaisuutena
  • tuntee ja osaa käyttää keskeisimpiä tieteidenvälisen ympäristöajattelun ja -tutkimuksen käsitteitä
  • tuntee alustavasti keskeisimpiä lähestymistapoja ja työkaluja, joita nykytieteessä on kehitetty tieteidenvälisen työskentelyn avuksi sekä osaa hahmottaa niiden käyttöalueita ja suhteita toisiinsa
  • osaa kuvata ympäristönsuojelun kentän yleisellä systeemisellä tasolla kokonaisuutena sekä analysoida, miten kuvaus muuttuu vaihdettaessa näkökulmaa esimerkiksi tieteenalasta toiseen
  • osaa luontevasti kytkeä keskeisten perustieteiden (filosofia, fysiikka, kemia, biologia, psykologia, sosiologia, taloustiede…) näkökulmia yhteen tarkastellessaan ympäristönsuojelun kenttää kokonaisuutena; HUOM! kurssilla ei tietenkään keskitytä opettamaan näiden tieteenalojen näkökulmia vaan tärkeää on nimenomaan harjoitella erilaisten näkökulmien kytkemistä yhteen ja kokonaiskuvan muodostamista yleisellä systeemisellä tasolla

Kurssi on pedagogisista syistä kolmen periodin mittainen ja kestää periodien 2.-4. ajan. Suositellaan suoritettavaksi 2. opiskeluvuonna.

Kurssin aluksi on lyhyt johdanto, jossa kuvataan sisältö kokonaisuutena. Sen jälkeen seuraa kurssin käytännöllisesti painottunut osio, jossa avataan tieteidenvälisen työskentelyn luonnetta tarkastelemalla ympäristönsuojelun kenttää – ihmisen ympäristöä muuttavaa toimintaa, ympäristömuutosten kehittymistä ja konstruoitumista yhteiskunnan määrittelemiksi ympäristöongelmiksi sekä näiden ongelmien ratkaisupyrkimyksiä – kokonaisuutena, eri tieteenalojen näkökulmista. Keskeistä on tieteenalojen tarjoamien näkökulmien yhdistely ja hierarkkinen hahmottaminen sekä tämän integroinnin ja hierarkisoinnin luonteen ja reunaehtojen analyyttinen ymmärtäminen, ei niinkään kunkin näkökulman tarkempi esittely.

Kurssin jälkimmäinen osio on painottunut teoreettisemmin ja se syventää alkuosan kokonaistarkastelua. Tieteidenvälisyyden teoreettiset perusteet ja tärkeimmät käsitteet käydään perusteellisesti läpi (mm. monitieteisyys, tieteidenvälisyys, poikkitieteisyys, kompleksisuus, viheliäinen ongelma (wicked problem), emergenssi, kompleksisuuskynnys, systeeminen taso). Samoin esitellään lyhyesti eräitä tieteidenvälisen työskentelyn tieteenfilosofiaan liittyviä perusteita sekä keskeisiä lähestymistapoja ja työkaluja (mm. ”uudet kokonaistieteet” kuten systeemiajattelu, kompleksisuusajattelu ja kaaosajattelu sekä niiden tueksi dialektiikka).

Läpi kurssin käytetään runsaasti erityyppisiä ja eri tieteenaloihin liittyviä käytännön esimerkkejä.

Suoritustapa on monipuolinen sisältäen luennoilla käymisen lisäksi valinnaisina luentojen ennakkotehtäviä, esseitä, tehtäviä, harjoitustöitä, oppimispäiväkirjoja ja ryhmäkeskusteluja. Kukin voi jakaa oman suorituksensa (n. 135 h) itselleen sopiviin osiin em. suoritustapojen välillä. Arvosteluperusteet on selitetty tarkemmin kurssin moodle-sivulla.

Kurssin kirjallisuutena toimii kurssimoniste, joka kattaa varsin hyvin koko kurssialueen.

Willamo, Risto, 2017: Osat, kokonaisuus vai molemmat? Tieteidenväliset lähestymistavat ympäristökysymyksissä (TLY). Kurssin oppimateriaali. Ympäristönsuojelutieteen opetusmoniste n:o 29. 8. painos. Helsingin yliopisto. Ympäristötieteiden laitos. ISSN 1456-8284. N. 300 s. Luettavissa www-sivulla: https://moodle.helsinki.fi/pluginfile.php/1469885/mod_resource/content/1/104prujutulostettavaluku.pdf

(Uuden painoksen kokoaminen on vielä tätä kirjoitettaessa kesken ja sivulla on edellinen, vuoden 2013 painos.)

Kurssin yhteydessä suositellaan luettavaksi myös muuta kirjallisuutta, josta ilmoitetaan luennoilla tarkemmin.

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana perustuu kootusti kaikkeen kurssin aikana tehtyyn työhön. Arvosteluperusteet ja arvioinnin aikataulu ovat nähtävillä kurssin Moodle-alueella.

Yliopistonlehtori Risto Willamo, risto.willamo@helsinki.fi

Korvaa opintojakson 519034 (YMP104).